Acando lanserar ny studie om förmågan att balansera hastighet och stabilitet i IT-leveransen

Hur balanserar man på bästa sätt behovet av en allt snabbare IT-leverans med det ständiga kravet på stabilitet i systemen? För att ta reda på det har Acando genomfört intervjuer med CIO:er och strategiska befattningshavare inom IT från 25 organisationer verksamma inom nio olika branscher.

Digitaliseringen ställer allt större krav på IT-leveranser och innovationstakt, medan behovet av stabilitet och tillgänglighet fortsatt kvarstår. Samtliga 25 organisationer ansåg att frågeställningen om att balansera dessa krav är väldigt viktigt, men bara en tredjedel av respondenterna uppgav att de arbetar strukturerat med frågan. Att misslyckas i balansen mellan snabb förändring och bibehållen stabilitet kan innebära förlorade marknadsandelar eller minskad kundnöjdhet.  

Undersökningen utgår från fem fokusområden - processer, metoder och ramverk, IT-arkitektur, projektportföljstyrning samt IT-sourcing. Resultaten visar att de som ligger längst fram i hanteringen av balansen har etablerat ett nära samarbete mellan IT och verksamhet och jobbar aktivt med flera av dessa områden.

Slutsatserna från studien visar bland annat:

  1. Förvaltningsmodeller i traditionell mening börjar spela ut sin roll, trenden övergår i flexibla leveransteam vilket i sin tur ställer krav på kulturella förändringar längs med hela organisationen.

  2. Att sudda bort gränserna mellan IT och verksamhet har varit aktuellt under ett antal år och nu ser vi effekterna. I organisationer där IT och verksamhet agerar som en enad front är samarbetet en framgångsfaktor för innovationsarbetet - och det underlättar strategiska prioriteringar.

  3. Flertalet av organisationerna som har deltagit i studien har anpassat enstaka områden för att kunna hantera olika tempon, men få har bearbetat alla fem områden som har undersökts, vilket ofta leder till att önskad effekt uteblir.

Läs mer och ladda ner studien på acando.se 

För mer information vänligen kontakta:
Shahin Saran, Business Technology Management +46 (0)721581387, shahin.saran@acando.com
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)704134179, anna.ohlsson@acando.com

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1900 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera