Acandos styrelse beslutar om ytterligare återköp av aktier

Styrelsen i Acando AB (publ.) har fattat beslut om att utnyttja det bemyndigande om återköp av aktier som styrelsen erhöll i samband med årsstämman 2011.

Årsstämman i Acando AB (publ.) den 5 maj 2011 bemyndigade styrelsen att genomföra återköp av egna aktier motsvarande ett eget innehav av upp till 10 procent av samtliga aktier i bolaget i syfte att ge möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov, samt att skapa möjlighet för bolaget att som betalning vid eventuella förvärv av bolag och rörelser helt eller delvis kunna använda återköpta aktier. Bemyndigandet gäller fram till årsstämman 2012.

Styrelsen har beslutat att genomföra återköp av högst 1 000 000 aktier, till ett maximalt belopp om 15 miljoner kronor. Förvärv kommer att ske över NASDAQ OMX Nordic till ett pris som ligger inom det vid förvärvstillfället registrerade kursintervallet.

Det totala antalet aktier i Acando per den 31 augusti 2011 uppgår till 79 644 260 fördelat på 3 639 990 A-aktier och 76 004 270 B-aktier. Acandos aktuella innehav av egna aktier uppgår till 5 035 331 B-aktier, motsvarande 6,3 procent av samtliga aktier i bolaget. Ett återköp av 1 000 000 aktier motsvarar ytterligare 1,3 procent av totalt antal utestående aktier.

Detta är information som Acando AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2011.

För mer information vänligen kontakta:

Ulf J Johansson, styrelseordförande Acando AB, +46 8 699 70 00.
Lotta Jarleryd, ekonomidirektör, Acando, +46 8 699 70 00.

Acando

Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis cirka 1,5 miljarder kronor och har cirka 1 000 medarbetare i fem länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.com

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera

Dokument & länkar