Acandos styrelse beslutar om ytterligare återköp av aktier

Styrelsen i Acando AB (publ.) har fattat beslut om att utnyttja det bemyndigande om återköp av aktier som styrelsen erhöll i samband med årsstämman 2012.

Årsstämman i Acando AB (publ.) den 26 april 2012 bemyndigade styrelsen att genomföra återköp av egna aktier motsvarande ett eget innehav av upp till 10 procent av samtliga aktier i bolaget i syfte att ge möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov, samt att skapa möjlighet för bolaget att som betalning vid eventuella förvärv av bolag och rörelser helt eller delvis kunna använda återköpta aktier. Bemyndigandet gäller fram till årsstämman 2013.

Styrelsen har beslutat att genomföra återköp av höst 1 000 000 aktier, till ett maximalt belopp om 15 miljoner kronor. Förvärv kommer att ske över NASDAQ OMX Nordic till ett pris som ligger inom det vid förvärvstillfället registrerade kursintervallet.

Det totala antalet aktier i Acando per den 31 mars 2012 uppgår till 79 644 260 fördelat på 3 639 990 A-aktier och 76 004 270 B-aktier. Acandos aktuella innehav av egna aktier uppgår till 7 875 831 B-aktier, motsvarande 9,9 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp kommer ske efter genomförande av årsstämmans beslut att makulera tidigare återköpta aktier om sammanlagt 5 232 831 aktier.

Detta är information som Acando AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2012.

För mer information vänligen kontakta:
Ulf J Johansson, styrelseordförande Acando AB, +46 8 699 70 00.

Anneli Lindblom, CFO, Acando, +46 8 699 70 00.

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis cirka 1,5 miljarder kronor och har cirka 1 000 medarbetare i fem länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.com

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,8 miljarder kronor 2018 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera

Dokument & länkar