Årsstämma i Acando

Vid årsstämman i Acando AB (publ) den 26 april 2012 fattades följande beslut:

Utdelning
Stämman beslutade att fastställa utdelning till 1,00 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara den 2 maj 2012. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB/VPC beräknas kunna ske den 7 maj 2012.

Fastställanden av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen för 2011. Årsstämman beslutade även om disposition av vinsten enligt den fastställda balansräkningen. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Arvode till styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå till sju. Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens externa ledamöter fastställs till 1 950 000 kronor, varav styrelsens ordförande skall erhålla 500 000 kr och övriga ledamöter skall erhålla 200 000 kr vardera samt att till styrelsens förfogande skall stå 250 000 kr att fördelas lika mellan ledamöter i utskott. Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt överenskommen räkning.

Styrelse
Årsstämman beslutade att omvälja ordinarie styrelseledamöterna Ulf J Johansson, Magnus Groth, Birgitta Klasén, Susanne Lithander, Anders Skarin och Alf Svedulf samt att nyvälja Mats O Paulsson. Årsstämman beslutade att utse Ulf J Johansson till styrelsens ordförande.

Revisor
Årsstämman beslutade att omvälja PricewaterhouseCoopers som revisor, med Magnus Brändström som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma (2013).

Principer för val av ledamöter till valberedningen
Årsstämman beslutade att valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande jämte minst två representanter bland de största aktieägarna.

Beslut om minskning av aktiekapitalet samt fondemission
Årsstämman beslutade om indragning av återköpta aktier samt fondemission. Besluten fattades tillsammans som ett beslut.

• Årsstämman beslutade att makulera de aktier som återköpts på grund av tidigare återköpsbemyndiganden genom minskning av bolagets aktiekapital med 6 541 039 kr genom indragning av sammanlagt 5 232 831 aktier utan återbetalning för avsättning till fri fond.
• Årsstämman beslutade att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 6 541 039 kr genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.

Bemyndigande om emission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B i den mån nyemission kan ske utan ändring av bolagsordningen, dock att styrelsens utnyttjande av bemyndigandet inte får innebära att den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet överstiger 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid den tidpunkt då styrelsen i förekommande fall utnyttjar bemyndigandet för första gången. Aktier skall kunna emitteras med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet skall således inte innefatta rätt för styrelsen att besluta om kontant nyemission. Nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Emissionskursen skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser.

Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåtelse av egna aktier. Förvärv får endast ske över NASDAQ OMX Nordic, enligt gällande börskurs, och får ske av så många aktier att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske i den mån de är försvarliga mot bakgrund av aktiebolagslagens försiktighetsregel. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse, varvid vederlaget skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde. I sistnämnda fall får betalning erläggas med apportegendom i form av aktier eller rörelseegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Överlåtelse får ej ske över NASDAQ OMX Nordic.

Beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (verkställande direktören och medlemmar ur koncernledningen):

• Bolaget skall erbjuda konkurrenskraftiga och marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare.
• Ersättning innefattar kontant lön, långsiktigt incitamentsprogram och pensionsavsättning.
• Den kontanta lönen skall bestå av en fast och en rörlig del. Ambitionen skall vara att fast lön plus 40 procent av den maximalt möjliga rörliga lönen skall utgöra en marknadsmässig kontant lön som erhålles då koncernens kvantitativa resultatmål, fastställda av styrelsen, uppnås.

Aktiesparprogram 2012
Årsstämman beslutade om aktiesparprogram 2012 (”Programmet”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Acandokoncernen. Programmet har liknande struktur som de aktiesparprogram som antogs av årsstämmorna 2008, 2009, 2010 och 2011.

Detta är information som Acando AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2012.

För mer information vänligen kontakta:
Anneli Lindblom, CFO eller Ulf J Johansson, Styrelseordförande Acando AB, tel. 08-699 70 00.

Kallelse till årsstämma och förslag till beslut finns tillgängliga på www.acando.com.

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhets-förbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis ca 1,5 miljarder kronor och har cirka 1000 medarbetare i fem länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.com

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,8 miljarder kronor 2018 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera

Dokument & länkar