BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

Fjärde kvartalet - 1 oktober – 31 december 2010

 • Nettoomsättning 409 MSEK (351)
 • Rörelseresultat 43 MSEK (20)
 • Rörelsemarginal 10,5 % (5,6 %)
 • Resultat efter skatt 32 MSEK (20*)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,42 SEK (0,26*)


1 januari – 31 december 2010

 • Nettoomsättning 1 462 MSEK (1 436)
 • Rörelseresultat 89 MSEK (66). Föregående år ingick omstruktureringskostnader om 20 MSEK.
  • Rörelsemarginal 6,1 % (4,6 %)
  • Resultat efter skatt 62 MSEK (62*)
  • Resultat per aktie efter utspädning 0,80 SEK (0,80*)
  • Likvida medel 116 MSEK (105)
  • Styrelsen avser att föreslå årsstämman att besluta om en utdelning om 0,50 SEK per aktie, motsvarande totalt cirka 38 MSEK


Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Året avslutades med ett starkt fjärde kvartal och Acando visar en rörelsemarginal som är i nivå med motsvarande kvartal under det konjunkturstarka 2008. Det är särskilt glädjande att kunna konstatera att vi förbättrade lönsamheten i både Sverige och Tyskland, våra två största marknader, som tillsammans står för mer än tre fjärdedelar av koncernens nettoomsättning. Omsättningstillväxten i kvartalet motsvarade drygt 20 procent i lokal valuta. Framförallt visar Finland och Storbritannien på mycket stark tillväxt under fortsatt god lönsamhet. Under 2011 fortsätter vi vårt löpande arbete med fokus på marginalförbättring i syfte att uthålligt leverera tillfredsställande rörelseresultat. Arbetet består främst i starkt fokus på försäljning samt operativ resurshantering och leverans.

Marknadssituationen i Öresundsregionen förbättrades under kvartalet, men vi lyckades inte kapitalisera på detta i våra verksamheter i Malmöregionen och i Danmark. Debiteringsgraden är fortsatt otillfredsställande och ett intensivt arbete pågår med att omstrukturera verksamheterna till ökat fokus på leveranser inom lönsamma kompetensområden.  

Efterfrågan är god inom samtliga kompetensområden, men vi märker särskilt en ökad efterfrågan på Microsoft- och SAP-baserade affärssystemlösningar. Vi fortsätter även att vinna flera förvaltningsbaserade leveransavtal, vilket ger långa kundrelationer med goda möjligheter till införsäljning av projekt. Ett område där vi ser en stor efterfrågan inför 2011 är CRM-lösningar baserade på Microsoft, både med leverans genom ”molnet” och som traditionella implementeringar. Vi har under 2010 byggt en stark position på våra tre största marknader, Sverige, Tyskland och Norge inom detta område.

Ordersituationen inför 2011 är tillfredsställande. Vi fortsätter att öka rekryteringstakten för att kunna möta den ökande efterfrågan. Samtidigt innebär den goda konjunkturen att konkurrensen är hård om duktiga medarbetare. Vi fortsätter också att utveckla vår underkonsultaffär.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och CEO
+46 8 699 73 77
Lotta Jarleryd, CFO +46 8 699 74 14

Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis ca 1,5 miljarder kronor och har cirka 1 100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena; Laganda, Resultatskapande och Passion.

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2000 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera

Dokument & länkar