DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2010

Andra kvartalet - 1 april – 30 juni 2010

 • Nettoomsättning 375 MSEK (383)
 • Rörelseresultat 15 MSEK (17)
 • Rörelsemarginal 4,0 % (4,4 %)
 • Resultat efter skatt 9 MSEK (17*)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,11 SEK (0,22*)

1 januari – 30 juni 2010

 • Nettoomsättning 735 MSEK (792)
 • Rörelseresultat 34 MSEK (39). Föregående år ingick omstruktureringskostnader om 20 MSEK.
 • Rörelsemarginal 4,6 % (4,9 %)
 • Resultat efter skatt 24 MSEK (38*)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,31 SEK (0,49*)
 • Likvida medel 47 MSEK (153)

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

En gradvis stärkt efterfrågesituation, med ett ökande antal stora projekt under årets första sex månader, indikerar att marknaden kommer att utvecklas väl under det andra halvåret. Generellt har prispressen avtagit något, även om konkurrensen fortfarande är betydande om större uppdrag. Sverige utvecklas väl med något högre rörelseresultat jämfört med samma kvartal föregående år. Resultaten i Sverige och Norge är belastade med tillkommande kostnader för färdigställande av tre större kundprojekt påbörjade 2009 eller tidigare, medan resultatet i Tyskland tyngs av ökande prispress. Glädjande är att våra verksamheter i Finland och Storbritannien växer med god lönsamhet.  

Vår strategiska inriktning, att kombinera djup verksamhetsförståelse med fokus på att skapa resultat med hjälp av IT-lösningar, har visat sig vara framgångsrik. Vi har vunnit flera stora projekt avseende verksamhetsförbättringar och systemutrullning baserade på SAP och Microsoft. Vi har också etablerat ett nytt lösningsområde för mobilt stöd för underhåll av geografiskt distribuerade miljöer och under kvartalet adderade vi ännu en större kund.

Vår satsning på Microsoft som teknologipartner är fortsatt framgångsrik och som ett bevis på detta har vi fått tillträde till Microsoft President’s Club 2010 efter ett flertal lyckosamma Microsoft Dynamics CRM-projekt. Vi fortsätter att rekrytera för att möta efterfrågan inom detta område och startar därför under hösten 2010 ett Acando Academy program där unga talanger får möjlighet att kombinera konsultuppdrag med fördjupad utbildning inom Microsofts lösningar.

Den positiva utvecklingen på marknaden och det förbättrade orderläget i flera länder under det andra kvartalet, ger förutsättningar för tillväxt och resultatförbättringar under det andra halvåret. Hittills i år har vi anställt drygt hundra personer inom expansiva kompetensområden. Ett antal av dessa kommer att tillträda sina befattningar under det tredje kvartalet. Samtidigt har vi anpassat vår bemanning inom områden där vi ser en svagare efterfrågan.

*Ingen skattekostnad belastade resultatet under 2009.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Magnus Månsson, vd och CEO
+46 8 699 73 77

Lotta Jarleryd, CFO
+46 8 699 74 14

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera

Dokument & länkar