Delårsrapport januari – september 2007

Stark resultattillväxt

Perioden 1 januari – 30 september 2007 jämfört med samma period 2006:

• Nettoomsättningen uppgick till 1 003 MSEK (777), en ökning med 29 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 74 MSEK (40), en ökning med 85 procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 76 MSEK (40), en ökning med 90 procent.
• Resultat per aktie uppgick till 0,91 SEK (0,53), en ökning med 72 procent.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 43 MSEK (18).
• Förvärv av konsultbolaget Abeo i Norge i september som kompletterar den geografiska täckningen i Norden.
• Acando ökade i september sin ägarandel i Webmedia Group med 11,6 procentenheter. Acando äger därmed 38,6 procent av bolaget.

Tredje kvartalet 2007 jämfört med tredje kvartalet 2006:

• Nettoomsättningen uppgick till 317 MSEK (246), en ökning med 29 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 21 MSEK (3), en ökning med 600 procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (3), en ökning med 567 procent.
• Resultat per aktie uppgick till 0,26 SEK (0,03), en ökning med 767 procent.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0 MSEK (9).

SAMMANFATTNING AV PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER

Jämförelsesiffrorna påverkas av att de förvärvade bolagen e-motion technology AB och Resco AB konsoliderades från och med den 1 respektive 16 mars 2006 samt att bolaget Deva management konsolideras från och med 1 februari 2007 och bolagen Acando DK och Acando UK (fd IQ Consultancy Ltd) från och med 1 mars 2007.

Resultat
Resultatet per aktie blev 0,91 SEK, motsvarande en ökning med 72 procent jämfört med samma period 2006. Rörelseresultatet om 74 MSEK har relativt sett ökat mer än resultat per aktie som en konsekvens av förvärv som betalats med nyemitterade aktier. Rörelseresultatet för verksamheten i Sverige ökade med 131 procent jämfört med samma period 2006. Tillväxtsatsningar för dotterbolagen i Storbritannien och Danmark belastar rörelsemarginalen medan dotterbolagen i Tyskland och Finland ger ett positivt bidrag till koncernens resultat.

Rörelseresultatet på rullande tolv månader (oktober 2006 – september 2007) var 117 MSEK (64), en ökning med 83 procent.

Omsättning
I Sverige ökade omsättningen under niomånadersperioden med 14 procent jämfört med motsvarande period 2006. Omsättningen för den tyska verksamheten ökade med 42 procent jämfört med samma period föregående år. Motsvarande ökningstakt för Finland var 34 procent.

Sammantaget utgör verksamheten utanför Sverige 30 procent av koncernens omsättning. Samtliga utländska dotterbolag bedöms kunna nå en god tillväxttakt och den utländska andelen av koncernens omsättning förväntas öka. Omsättningen på rullande tolv månader för koncernen var 1342 MSEK (977), en ökning med 37 procent.

Läs hela rapporten i den bifogade pdf-filen.

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera

Dokument & länkar