Delårsrapport januari-juni 2007

Bra resultattillväxt och god marknad

Kurspåverkande information som
rapporteras till Finansinspektionen

Första halvåret 2007 jämfört med första halvåret 2006:

• Nettoomsättningen uppgick till 686 MSEK (531), en ökning med 29 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 53 MSEK (37), en ökning med 43 procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 56 MSEK (37), en ökning med 51 procent.
• Resultat per aktie uppgick till 0,65 SEK (0,52), en ökning med 25 procent.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 43 MSEK (9).
• Förstärkt position inom affärsområdet SAP genom övertagandet av SAP-konsulter från TietoEnator i Tyskland.
• 101 MSEK utbetalades till aktieägarna genom det obligatoriska inlösenförfarandet om 1,30 SEK per aktie som beslutades vid årsstämman i april.

Andra kvartalet 2007 jämfört med andra kvartalet 2006:

• Nettoomsättningen uppgick till 343 MSEK (298), en ökning med 15 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 21 MSEK (16), en ökning med 31 procent.

• Resultat efter skatt uppgick till 24 MSEK (16), en ökning med 50 procent.

• Resultat per aktie uppgick till 0,27 SEK (0,24), en ökning med 12 procent.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 22 MSEK (9).

SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA HALVÅRET 2007

Resultat
För första halvåret 2007 är resultatet per aktie 0,65 SEK, motsvarande en ökning med 25 procent jämfört med samma period 2006.

Rörelseresultatet på rullande tolv månader är efter det andra kvartalet 99 MSEK (64), en ökning med 55 procent. Rörelseresultatet i Sverige ökade med 46 procent jämfört med första halvåret 2006. Tillväxtsatsningar i England och Danmark belastar rörelsemarginalen. Expansionen i Tyskland har likaså pressat marginalen.

Omsättning
Omsättningen för den tyska verksamheten har ökat med 24 procent under det första halvåret jämfört med samma period föregående år. Motsvarande ökningstakt för den baltiska och östeuropeiska verksamheten, genom det delägda dotterbolaget Webmedia, blev 64 procent och i Finland ökade omsättningen med 15 procent. Sedan verksamheten startades i mars 2007 i Danmark har tolv konsulter rekryterats. I England har, utöver de tolv medarbetare som var anställda vid förvärvstillfället i mars 2007, ytterligare elva medarbetare rekryterats.

Sammantaget utgör verksamheten utanför Sverige 28 procent av koncernens omsättning under det första halvåret 2007. Tillväxten i Sverige för det första halvåret 2007 uppgår till 13 procent och består av en kombination av förvärv och organisk tillväxt. Samtliga utländska dotterbolag bedöms kunna upprätthålla en god tillväxttakt och den utländska andelen av koncernens omsättning bedöms öka.

Läs hela rapporten i den bifogade filen

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera

Dokument & länkar