EP Access: Acando - Starkt kassaflöde - fortsatt attraktivt yieldcase

För det tredje kvartalet uppgick omsättningen till 427 SEKM (447) vilket var lägre än vår prognos på 471 SEKM. Vi hänför den lägre omsättningen främst till en något sämre beläggningsgrad än väntat. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 123 SEKM (-10), vilket var mycket bra och förklaras till stor del av att bolaget lyckats med att korta betaltiden på sina kundfordringar samt att de hade en något lägre faktureringsvolym mot kund. Försäljningen i Sverige föll med 5 % jämfört med i fjol. I jämförelse-talet ingår Connecta från augusti. Rensat för de avsiktliga omstruktureringsåtgärderna i Connecta bedömer Acando att den organiska tillväxten var relativt oförändrad i kvartalet. God utveckling i verksamheterna i Norge och Tyskland. Den norska delen av Acando står väl positionerade i den offentliga sektorn. Den tyska verksamheten växte med 16 % på lätta jämförelsetal. Vi justerar ned våra prognoser med 5 respektive 7 % för 16E och 17E mot bakgrund av sänkta förväntningar på tillväxt och debiteringsgrad. Efter kursfallet i samband med rapporten handlas aktien till P/E 8x (16E). Aktien handlas fortsatt på alltjämt en väsentlig rabatt på 30 % mot övriga IT konsulter, samt en mycket attraktiv direktavkastning på 7,4 %.

Läs den fullständiga analysen: http://epaccess.penser.se/analys/starkt-kassaflode-fortsatt-attraktivt-yieldcase-2/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer påwww.penser.se

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera