Kommuniké från årsstämma i Acando 2017

Vid årsstämman i Acando AB (publ) den 4 maj 2017 i Stockholm fattades följande beslut:

Utdelning

Stämman beslutade att fastställa utdelning till 1,30 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara den 8 maj 2017. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 11 maj 2017.

Fastställanden av resultat- och balansräkning, disposition beträffande bolagets vinst samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen för 2016. Årsstämman beslutade även om disposition av vinsten enligt den fastställda balansräkningen. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens externa ledamöter fastställs till 2.245.500 kr, varav styrelsens ordförande skall erhålla 575.000 kr och övriga ledamöter skall erhålla 230.000 kr vardera samt att till styrelsens förfogande skall stå 290.500 kr att fördelas mellan ledamöter i utskott. Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt överenskommen räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå till sju.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Ulf J Johansson, Cecilia Beck-Friis, Lena Eliasson, Magnus Groth, Anders Skarin, Alf Svedulf och Caroline af Ugglas. Årsstämman beslutade att omvälja Ulf J Johansson till styrelsens ordförande.

Revisor

Årsstämman beslutade att välja revisionsföretaget KPMG som revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma (2018), i enlighet med rekommendation från styrelsens revisionsutskott, som har för avsikt att utse Helena Arvidsson Älgne till huvudansvarig revisor.

Principer för utseende av ledamöter till valberedningen

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen enligt framlagt förslag innebärande att valberedningen skall utgöras av representanter för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna.

Bemyndigande om emission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B i den mån nyemission kan ske utan ändring av bolagsordningen, dock att styrelsens utnyttjande av bemyndigandet inte får innebära att den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet överstiger 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid den tidpunkt då styrelsen i förekommande fall utnyttjar bemyndigandet för första gången. Aktier skall kunna emitteras med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet skall således inte innefatta rätt för styrelsen att besluta om kontant nyemission. Nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Emissionskursen skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser. Styrelsen äger dock i samband med sådana förvärv inte rätt att kombinera bemyndigandet med det bemyndigande avseende överlåtelse av egna aktier av serie B på sätt som innebär att det totala antalet aktier av serie B som erläggs som ersättning i samband med apportförvärv överstiger 10 procent av det registrerade aktiekapitalet.

Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåtelse av egna aktier av serie B. Förvärv får endast ske över Nasdaq Stockholm, inom det vid var tid gällande kursintervallet (varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs), och får ske av så många aktier att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske i den mån de är försvarliga mot bakgrund av aktiebolagslagens försiktighetsregel. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse, varvid vederlaget skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde. I sistnämnda fall får betalning erläggas med apportegendom i form av aktier eller rörelseegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Överlåtelse får ej ske över Nasdaq Stockholm. Styrelsen äger dock i samband med sådana förvärv inte rätt att kombinera bemyndigandet med det bemyndigande avseende emission av aktier av serie B på sätt som innebär att det totala antalet aktier av serie B som erläggs som ersättning i samband med apportförvärv överstiger 10 procent av det registrerade aktiekapitalet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (verkställande direktör och medlemmar ur koncernledningen). Följande huvudsakliga riktlinjer fastställdes:

  •  Bolaget skall erbjuda konkurrenskraftiga och marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare.
  •  Ersättning innefattar kontant lön, långsiktigt incitamentsprogram och pensionsavsättning.
  •  Den kontanta lönen skall bestå av en fast och en rörlig del. Ambitionen skall vara att fast lön plus 40 procent av den maximalt möjliga rörliga lönen skall utgöra en marknadsmässig kontant lön som erhålles då koncernens kvantitativa resultatmål, fastställda av styrelsen, uppnås.
  •  Den totala kostnaden för den rörliga delen för bolagsledningen skall uppgå till maximalt 100 procent av den fasta lönekostnaden för denna grupp beroende på måluppfyllelse.

Aktiesparprogram 2017

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av aktiesparprogram 2017 (”Programmet”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Acandokoncernen, bemyndigande att besluta om emission av aktier av serie C och överlåtelse av aktier under aktiesparprogrammet. Programmet har liknande struktur som de aktiesparprogram som antogs av årsstämmorna 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014 (samt av extra bolagsstämma 2014), 2015 och 2016. Styrelsens huvudsakliga mål med Programmet är att öka möjligheterna att behålla och rekrytera nyckelpersoner. Därutöver förväntas ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna i Programmet stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet, höja motivationen samt öka samhörighetskänslan med bolaget.

Kallelse till årsstämma och förslag till beslut finns tillgängliga på www.acando.com.

För mer information vänligen kontakta:
Anneli Lindblom, CFO eller Ulf J Johansson, Styrelseordförande Acando AB, tel. 08-699 70 00.

Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1 700 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1900 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera