Makulering av återköpta aktier i Acando AB (publ), genomfört i maj 2013.

Den 2 maj 2013 beslutade årsstämman att makulera de aktier som återköpts på grund av tidigare återköpsbemyndiganden genom minskning av bolagets aktiekapital med 2 983 525 kr genom indragning av sammanlagt 2 230 000 B-aktier utan återbetalning för avsättning till fri fond. 

Årsstämman beslutade att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 2 983 525 kr genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.

Beslutet har registrerats av Bolagsverket och de aktuella aktierna har makulerats under maj 2013. Efter makuleringen innehar Acando 1 542 000 återköpta aktier.

Bolagets aktiekapital uppgår efter förändringen till 99 555 325 kronor fördelat 72 181 429 aktier, varav 3 639 990 A-aktier och 68 541 439 B-aktier.

Denna information har tidigare publicerats den 23 maj 2012.

Detta är information som Acando AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2013.

För mer information vänligen kontakta:
Anneli Lindblom, CFO Acando AB, tel. 08-699 70 00.

Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis cirka 1,5 miljarder kronor och har cirka 1100 medarbetare i fem länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2000 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera