Nyemission och återköp av aktier av serie C för incitamentsprogram

Med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 4 maj 2017 har styrelsen i Acando AB (publ) (”Acando”) beslutat att genomföra en nyemission samt omedelbart därefter återköpa 900 000 aktier av serie C.

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 maj 2017 har styrelsen i Acando beslutat om en riktad kontantemission av 900 000 aktier av serie C till Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial. Teckningskursen för aktierna är 1,3792 kr per aktie, vilket motsvarar dess kvotvärde. Vidare har styrelsen beslutat att omedelbart återköpa samtliga 900 000 aktier av serie C från Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial till samma pris som teckningskursen.

Syftet med emissionen och återköpet av aktier av serie C är att, efter konvertering till aktier av serie B, säkerställa leverans av aktier av serie B till anställda inom koncernen som deltar i Aktiesparprogram 2017 som antogs på årsstämman 4 maj 2017. Tilldelning av aktier enligt Aktiesparprogram 2017 kommer att ske i augusti år 2020.

Acando innehar sedan tidigare inga aktier av serie C. Aktier av serie C berättigar till en röst vardera, men saknar rätt till vinstutdelning.

Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 15.00 (CET).

För mer information vänligen kontakta:
Anneli Lindblom, CFO eller Ulf J Johansson, Styrelseordförande Acando AB, tel. 08-699 70 00.

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1900 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2000 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera