Ökning av antalet aktier och röster i Acando maj 2018

Enligt tidigare offentliggjord information har styrelsen i Acando AB (publ), med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 4 maj 2017, genomfört en nyemission om 900 000 C-aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2017. Emissionen av C-aktier har resulterat i att antalet aktier och antalet röster har förändrats under maj månad 2018.

Alla nyemitterade C-aktier ägs av Acando och är ett led i bolagets långsiktiga aktiesparprogram. Inför leverans av aktier till deltagare som har rätt till aktier vid programmets slut kommer C-aktierna att omvandlas till B-aktier.

Per den 31 maj 2018 uppgår därmed det totala antalet aktier i bolaget till 105 857 419, varav 3 639 990 A-aktier med 10 röster vardera, 101 317 429 B-aktier med en röst vardera samt 900 000 C-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 138 617 329 och aktiekapitalet uppgår till totalt 146 002 510,68 kronor.

Acando AB (publ) är skyldigt att offentliggöra ovanstående information enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 08.00.

För mer information vänligen kontakta:
Anneli Lindblom, CFO Acando AB, tel. 08-699 70 00, anneli.lindblom@acando.com

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2000 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera