ACAP Invests affärsområde SONO-Gruppen avser att genomföra rationaliseringar med 8 MSEK årliga kostnadsbesparingar

SONO-Gruppens dotterföretag Alnäs Möbelfabrik AB har idag påkallat förhandling med berörda fackföreningar angående en flytt av produktionen från Mårdaklev. En flytt av produktionen är ett naturligt led i den effektivisering och marknadsanpassning som påbörjades förra året. Åtgärden beräknas innebära en kostnadsbesparing på cirka 8 MSEK per år.

Omstruktureringsutgifter för flytten beräknas uppgå till cirka 4 MSEK. Bolaget avser att externt hyra ut de lokaler som kan komma att bli lediga efter flytten. Utredning pågår i vilken utsträckning detta kan ske eller om lokalerna kan nyttjas internt inom ACAP Invest-koncernen. Framtida utgifter för eventuellt outnyttjade delar av lokalerna kommer att betraktas som omstruktureringskostnader och redovisningsmässigt kostnadsföras redan i samband med genomförandet av flytten.

SONO-Gruppens övergripande strategi är att göra sitt erbjudande på marknaden tydligare. Förutom generella kostnadsbesparingar kommer gruppen att arbeta med en gemensam säljkår, ett gemensamt sortiment och andra koncerngemensamma funktioner. Även produktionen är under omstrukturering och planeras nu utifrån en samordning av resurserna. När det gäller Alnäs sortiment flyttas produktionen till en annan enhet inom gruppen och till svenska underleverantörer, vilket minskar ledtider och ökar tillgängligheten. De aktuella förändringarna planeras vara genomförda under året.

Målsättningen är att SONO-Gruppen ska uppfattas som ett företag med ett antal starka varumärken som kompletterar varandra i stället för att säljas var för sig. Marknadsbearbetningen blir på så sätt mer effektiv, liksom själva produktionsapparaten.

”Att producera där det är mest lönsamt och mest rationellt inom gruppen är en av flera åtgärder som gör oss starkare och mer lönsamma” säger ACAP Invest VD Mats Lindskog.

Malmö den 15 augusti 2011

ACAP Invest AB (publ)

Mats Lindskog

Verkställande direktör

För mer information vänligen kontakta:

Mats Lindskog, 040-24 82 50

 

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO, DISAB, Cetec och MW Security. SONO är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. Cetec är verksamt inom tillverkning och försäljning av elfördelningsprodukter. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln.

Taggar:

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Dokument & länkar