BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2012

”Fokuseringen av koncernen tog ett viktigt steg under fjärde kvartalet 2012 med avyttringen av affärsområdet Cetec. Vi kan nu rikta alla våra resurser på att fortsätta att utveckla affärsområdena SONO och DISAB.
Osäkerheten kring konjunkturen avspeglar sig i att det finns en viss tröghet i marknaden, vilket påverkat orderingången negativt under det fjärde kvartalet för både SONO och DISAB.
Automatiseringsprojektet i Malmö inom SONO har försenats något. Projektet, som är en viktig investering för framtiden, har successivt kommit igång under fjärde kvartalet och bedöms kunna ge full effekt mot slutet av första halvåret 2013."

Mats Lindskog, VD, ACAP Invest


1 oktober – 31 december 2012
• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter blev 168,9 (181,9) MSEK
• Rörelseresultatet (EBIT) för kvarvarande verksamheter blev -7,3 (-74,0) MSEK
• Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter blev -11,4(-67,7) MSEK
• Periodens resultat för avvecklade verksamheter blev -10,6 (-1,3) MSEK
• Resultatet per aktie för kvarvarande verksamheter blev -2,13 (-12,65) SEK
• Ökat strategiskt fokus på affärsområdena SONO och DISAB genom avyttringen av affärsområdet Cetec
• Mats Lindskog utsågs till tillförordnad verkställande direktör för affärsområdet SONO 

1 januari – 31 december 2012
• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter blev 624,6 (658,6) MSEK
• Rörelseresultatet (EBIT) för kvarvarande verksamheter blev -20,3 (-60,2) MSEK
• Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter blev -24,6 (-60,3) MSEK
• Periodens resultat för avvecklade verksamheter blev -18,5 (-7,8) MSEK
• Resultatet per aktie för kvarvarande verksamheter blev -4,59 (-11,27) SEK
• Eget kapital per aktie blev 19,18 (27,29) SEK

Verksamhetsrapport

Koncernens orderingång, nettoomsättning och resultat (kvarvarande verksamheter)
1 oktober – 31 december 2012
Koncernens omsättning uppgick till 168,9 (181,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -7,3 (-74,0) MSEK. Den rådande osäkerheten i konjunkturutvecklingen har resulterat i en svagare orderingång för kvartalet. Den lägre omsättningen samt uppsägningskostnader har påverkat rörelseresultatet negativt.

SONOs omsättning uppgick till 108,0 (123,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -7,7 (-32,7) MSEK. Till följd av fortsatt osäkerhet kring konjunkturutvecklingen har orderingången under perioden varit svagare jämfört med samma period föregående år. Förseningar i automatiseringsprojektet i Malmö har medfört fortsatta extra kostnader. Den automatiserade produktionen har successivt påbörjats under perioden, vilket innebär att inhyrd personal fasas ut.

Till följd av osäkerheten i konjunkturutvecklingen har tidigare kommunicerat åtgärdspaket utökats och motsvarar nu en rullande årlig besparing på drygt 20 MSEK. Åtgärdspaketet har inneburit vissa uppsägningar under kvartalet. Kostnader för dessa har påverkat resultatet med cirka 5 MSEK.

DISABs omsättning ökade till 60,1 (57,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 2,9 (-1,9) MSEK. Försening avseende en större leverans har påverkat såväl omsättning som rörelseresultat negativt. Leverans förväntas ske under våren 2013. Orderingången under fjärde kvartalet var något lägre jämfört med föregående år, vilket bedöms bero på en fortsatt osäkerhet i marknaden.

1 januari – 31 december 2012
Koncernens omsättning uppgick till 624,6 (658,6) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -20,3 (-60,2) MSEK. Osäkerheten i konjunkturen har påverkat marknaden negativt under hela året med undantag för tredje kvartalet. Detta har påverkat såväl orderingång som omsättning för ACAP Invest affärsområden.

För att förbättra SONOs och DISABs positioner på respektive marknader och stärka koncernens varumärken påbörjades en offensivare marknadsbearbetning under första och andra kvartalet. Kostnader för arbetet belastade huvudsakligen första halvåret.

Åtgärdspaket och investeringen i automatiseringsprojektet i Malmö har präglat året inom affärsområde SONO. Arbete med att se över koncernens kostnadsstruktur fortgår för att vara rätt rustade för framtiden.

Avvecklade verksamheter
Affärsområdet Cetec avyttrades i december och redovisas som avvecklad verksamhet. Köpeskillingen för samtliga aktier uppgick till cirka 12,0 MSEK, vilket medfört en koncernmässig förlust om 9,9 MSEK.

Affärsområdet MW Security avyttrades i mars och redovisas sedan dess som avvecklad verksamhet. Köpeskillingen för samtliga aktier uppgick till cirka 22 MSEK, vilket medfört en koncernmässig förlust om cirka 6 MSEK.

Resultatet för avvecklade verksamheter för helåret 2012 uppgick till -18,5 (-7,8) MSEK. Huvuddelen av skillnaden mot föregående år är koncernens redovisningsmässiga resultat från avyttringarna av affärsområdena med tillhörande transaktionskostnader.

Koncernens finansiella ställning
Per den 31 december uppgick koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till 8,1 (10,2) MSEK. Utöver likvida medel fanns outnyttjad checkkredit uppgående till 12,7 (30,0) MSEK. Vid årets utgång uppgick beviljad checkkredit till 68,0 (88,0) MSEK.

Soliditeten uppgick till 26,4 (31,9) procent.

Eget kapital uppgick till 102,7 (146,1) MSEK, motsvarande 19,18 (27,29) SEK per aktie.

Nettoskulden, inklusive pensionsskulder, uppgick till 92,5 (92,3) MSEK.

För verksamhetsåret 2012 föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Investeringsverksamheten i koncernen
Investeringsverksamheten har påverkat kassaflödet enligt följande:
• Bruttoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till -3,3 (-3,2) MSEK
• Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till -21,2 (-12,8) MSEK
• Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (-3,0) MSEK
• Avyttringar avseende immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,3 (0,0) MSEK
• Avyttringar avseende materiella anläggningstillgångar uppgick till 2,0 (2,0) MSEK
• Avyttringar avseende finansiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
• Avyttringar avseende företag uppgick till 27,5 (0,0) MSEK    
• Nettot av investeringar och avyttringar av anläggningstillgångar under perioden uppgick till 5,3 (-17,0) MSEK.

Medarbetare i koncernen
Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 356 (370) i kvarvarande verksamheter.

Moderbolaget
Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättningen uppgick under året till 9,4 (8,5) MSEK och avser koncernintern fakturering för administrativa tjänster. Resultat efter finansiella poster uppgick till -12,4 (-40,7) MSEK. Moderbolagets resultat belastas av kostnader avseende avyttringen av MW Security AB och Cetec Electric AB, som uppgick till cirka 8 MSEK respektive 6,6 MSEK. Försäljningsomkostnader om cirka 4,5 MSEK redovisas som administrativa kostnader. Realisationsförlusten om cirka 10 MSEK redovisas som resultat från andelar i koncernföretag.

Förändringen i likvida medel under perioden uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Nettot av räntebärande tillgångar och skulder förbättrades under perioden med 20,7 (6,8) MSEK.

Soliditeten uppgick till 71,8 (67,7) procent.

Risker och osäkerhetsfaktorer
För detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer se not 29 i årsredovisningen för 2011. Den riskbedömning som gjordes då kvarstår 2012.

Transaktioner med närstående
ACAP Invest-koncernen har under perioden betalat totalt 19,9 (19,9) MSEK i hyra till Active Properties-koncernen.

Transaktionerna har skett på marknadsmässiga villkor.

Närståenderelation föreligger med Active Properties AB eftersom bolaget står under samma gemensamma betydande inflytande som ACAP Invest AB.

ACAP Invest har under perioden avyttrat Cetec Electric AB till Elbogen Electric Holding AB. Magnus Hansson, ledamot av ACAP Invest styrelse och ACAP Invest näst största ägare, är en av ägarna av Elbogen Electric Holding AB. Affären betraktas därför som en närståendetransaktion och beslut om en närståendetransaktion har den 3 december 2012 godkänts av bolagsstämma enligt 16 kap. aktiebolagslagen (s k Leo-lagen).

Transaktionen har skett på marknadsmässiga villkor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Redovisningsprinciper
Koncernen redovisar enligt International Financial Reporting Standards – IFRS. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.

Moderbolaget redovisar enligt RFR 2. Redovisning för juridiska personer – september 2012.

Från och med 2013 kommer ACAP Invest att tillämpa den ändrade IAS 19 där den huvudsakliga förändringen för ACAP Invest är att den så kallade korridorregeln försvinner. Det innebär att alla aktuariella vinster och förluster redovisas i övrigt totalresultat när de uppstår. Borttagandet av korridoren medför att den redovisade pensionsskulden ökar med 16 MSEK per 2013-01-01 (13 MSEK per 2012-01-01).

Kommande rapporttillfällen
2013-04-25 Delårsrapport för det första kvartalet 2013
2013-04-25 Årsstämma
2013-08-23 Delårsrapport  för det andra kvartalet 2013
2013-10-24 Delårsrapport för det tredje kvartalet 2013
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013

Årsredovisning
Årsredovisning för 2012 beräknas att publiceras och distribueras till aktieägare med ett aktieinnehav om 100 aktier eller fler under vecka 15. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på www.acapinvest.se.

Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 11 februari 2013
ACAP INVEST AB (publ)                      
            
Göran Bernhoff  
Ordförande

Mats Lindskog  
Verkställande direktör

Magnus Hansson  
Styrelseledamot

Kerstin Lindell 
Styrelseledamot

Thomas Bolmgren
Styrelseledamot

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta: Mats Lindskog, VD, Tfn +46 40 24 82 50

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO och DISAB. SONO är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material.

Taggar:

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Prenumerera

Dokument & länkar