Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2007

Delårsperioden januari – juni 2007
• Nettoomsättningen 379,1 (246,9) MSEK, +54 %
• Rörelseresultatet (EBIT) 38,4 (23,5) MSEK, +63 %
• Resultatet efter skatt 107,4 (14,1) MSEK, +660 %
• Resultat efter skatt exkl fastighetsförsäljningar 26,0 (14,1) MSEK, +84 %
• Resultatet per aktie efter split 20,27 (2,67) SEK, +660 %
• Resultat per aktie efter split exkl fastighetsförsäljningar 4,91 (2,67) SEK, +84 %
• Eget kapital per aktie efter split 61,28 (50,29) SEK

Andra kvartalet 2007
• Kvartal 2 nettoomsättningen 199,5 (121,8) MSEK, rörelseresultatet 21,3 (12,9) MSEK, +66 %, resultatet efter skatt 96,1 (8,6) MSEK och resultatet per aktie efter split 18,14 (1,62) SEK. Exklusive fastighets-försäljningar resultat efter skatt 14,7 (8,6) MSEK och resultat per aktie efter split 2,78 (1,62) SEK, +71 %
• Förvärv av Form o Miljö Sweden AB
• Namnbyte till ACAP Invest AB genomfört
• Försäljning Sonesson Inredningar Fastighets AB
• Split 2:1 genomförd

Efter rapportperiodens utgång
• Förvärv av TPS Termiska Processer AB
• Förvärv av Sälgströms Inredningar AB

Verksamhetsrapport

Namnbyte från Active Capital AB till ACAP Invest AB genomfördes i maj efter beslut av årsstämman. Enligt beslut av årsstämman genomfördes även en split av ACAP-aktien den 15 juni 2007. Detta medförde att för 1 gammal aktie erhölls 2 nya.

I juni sålde ACAP Invest sitt fastighetsförvaltande dotterbolag, Sonesson Inredningar Fastighets AB (SIFAB), till Active Properties AB med omedelbart tillträde. SIFAB äger fyra av SONO-gruppens åtta industrianläggningar med en lokalyta om 37 380 kvm. Fastigheterna hyrs tillbaka på 15-årskontrakt. Överlåtelsen innebar en skattefri reavinst om 81,4 MSEK, motsvarande 15,36 SEK per ACAP-aktie efter split. Affären frigjorde stora dolda värden inom ACAP-koncernen. Genom likviditetstillskottet om cirka 105 MSEK och den höga soliditeten ACAP uppnått, finns nu resurser för företagsförvärv om ytterligare cirka 300 MSEK.

Sonesson Inredningar AB tillträdde i maj Form o Miljö Sweden AB med en omsättning om cirka 80 MSEK.

ACAP Invest träffade i juli avtal om förvärv av TPS Termiska Processer AB. Det Nyköpingsbaserade företaget är bland de världsledande inom förbrännings- och rökgasreningsanläggningar för biobränslen. TPS har de två senaste åren omsatt cirka 250 MSEK per år och har cirka 80 anställda. TPS är under företagsrekonstruktion och överlåtelsen är förenad med villkor, bland annat att ett föreslaget ackord genomförs. Tillträde sker efter att ackordet vunnit laga kraft, vilket förväntas ske i slutet av augusti. ACAP Invest kommer efter tillträdet att tillföra TPS en solid kapitalbas för framtida internationell expansion inom den snabbt växande bioenergimarknaden.

I juli förvärvade ACAP Invest, genom sitt dotterbolag Sonesson Inredningar AB, även Sälgströms Inredningar AB med tillträde den 1 augusti. Sälgströms har 18 anställda och bedriver tillverkning och försäljning av förvaringsskåp till skolor, arbetsplatser och offentliga miljöer. Sälgströms omsätter cirka 20 MSEK under god lönsamhet.

Koncernens nettoomsättning och resultat delårsperiod januari – juni 2007
Omsättning och resultat har förbättrats väsentligt jämfört med samma period föregående år. Omsättningen steg med 54 procent till 379,1 MSEK, medan rörelseresultatet ökade med 63 procent till 38,4 MSEK. Resultatet per aktie efter split steg med 660 procent till 20,27 SEK. Resultat per aktie efter split och exklusive fastighetsförsäljningar steg med 84 procent till 4,91 SEK.

Koncernen andra kvartalet
Jämfört med samma period föregående år har omsättning och resultat förbättrats betydligt. Omsättningen steg till 199,5 MSEK medan rörelseresultatet uppgick till 21,3 MSEK, vilket innebar en ökning med 64 respektive 66 procent. Resultatet per aktie efter split steg med 1 017 procent till 18,14 SEK. Resultat per aktie efter split och exklusive fastighetsför-säljningar steg med 71 procent till 2,78 SEK. Föregående år samma period bidrog den utdelade rörelsen Soft Center med 4,1 MSEK i rörelseresultat till koncernen, medan 5,3 MSEK tillkommit genom förvärvet av DISAB.

SONO-gruppen fortsätter att visa goda resultat med fortsatt omsättningsökning. Ett gott orderläge indikerar starka resultat under årets andra hälft. Sonesson Inredningar AB förvärvade i april 2007 Form o Miljö Sweden AB som tillträddes den 1 maj. Under de två månader som Form o Miljö har tillhört SONO-gruppen har de bidragit med 0,6 MSEK i rörelseresultat. I juli förvärvades Sälgströms Inredningar AB med tillträde den 1 augusti. Samordningsvinster förväntas mellan SONO-gruppen och Sälgströms, både avseende ökad exponering genom SONO-gruppens marknadsorganisation och inom produktion där SONO-gruppens stordriftsfördelar innebär lägre kostnader.

DISAB, som förvärvades i februari 2007, bidrog under andra kvartalet med 5,3 MSEK i rörelseresultat. Med rekordhög orderstock förväntar vi att både omsättning och resultat kommer att utvecklas väl. Trots att utvecklingen av DISAB har varit tillfredsställande, pågår arbete med att dels höja marginalerna, dels med att minska det bundna operativa kapitalet.

Cetec Electric’s rörelseresultat uppgick andra kvartalet till 1,9 MSEK. En stark orderingång och en hög orderstock under slutet av andra kvartalet indikerar en fortsatt hög beläggning. Till följd av rådande högkonjunktur har Cetec drabbats av personalomsättning, vilket medfört att de inte har kunnat producera önskade volymer. Investeringar i produktionen förväntas leda till gradvis förbättrade resultat.

MW Security visar en stark förbättring under andra kvartalet. Omsättningen ökade med 21 procent och rörelseresultatet förbättrades från -4,3 MSEK till 1,2 MSEK i jämförelse med samma period föregående år, då företaget drabbades av en stor kundförlust. Stark orderingång indikerar ett andra halvår med god lönsamhet.

Koncernens finansiella ställning
Per den 30 juni uppgick koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till 25,2 (6,9) MSEK. Utöver likvida medel fanns outnyttjade checkkrediter om 76 (46,8) MSEK. Soliditeten uppgick till 52,1 (38,2) procent. Eget kapital uppgick till 324,7 (266,4) MSEK, motsvarande 61,28 (50,29) SEK per aktie efter split. Nettoskulden uppgick till 48,9 (286,0) MSEK.

Investeringar i koncernen
Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till -7,7 (19,0) MSEK.
Bruttoinvesteringarna i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,4 (0,5) MSEK.
Bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 5,9 (5,5) MSEK.
Bruttoinvesteringarna avseende förvärv av företag uppgick till 71,8 (13,3) MSEK.
Avyttringar avseende företag uppgick till 85,9 (0,0) MSEK.

Medarbetare i koncernen
Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 482 (343).

Moderbolaget
Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättningen uppgick under perioden till 3,0 (3,0) MSEK och avser koncernintern fakturering för administrativa tjänster. Resultat efter finansiella poster uppgick till 168,7 (24,4) MSEK.
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,1 (0,0) MSEK. Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 61,2 (12,7) MSEK, varav 61,2 (12,7) MSEK avser förvärv av företag. Avyttringar av företag uppgick till 86,2 (0,0) MSEK.
Förändringen i likvida medel under perioden uppgick till 8,3 (-0,3) MSEK. Nettot av räntebärande tillgångar och skulder förbättrades under perioden med 100,1 (-23,2) MSEK.
Soliditeten uppgick till 84,4 (66,3) procent.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Inga väsentliga förändringar av moderbolagets och koncernens risker och osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. För detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer se not 32 i årsredovisningen för 2006.

Transaktioner med närstående
I juni sålde ACAP Invest sitt fastighetsförvaltande dotterbolag Sonesson Inredningar Fastighets AB (SIFAB) till Active Properties AB med omedelbart tillträde. Överlåtelsen innebar en skattefri reavinst om 81,4 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
ACAP Invest träffade i juli avtal om förvärv av TPS Termiska Processer AB.
I juli förvärvade ACAP Invest, genom sitt dotterbolag Sonesson Inredningar AB, Sälgströms Inredningar AB.

Redovisningsprinciper
Koncernen redovisar enligt International Financial Reporting Standards – IFRS. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.
Moderbolaget redovisar enligt RR 32 Redovisning för juridiska personer. Moderbolaget följer även årsredovisningslagen där nya regler i ÅRL 9:5 kräver att delårsrapporten ska innehålla uppgifter om moderbolagets räkenskaper.

Kommande rapporttillfällen
2007-10-26 Delårsrapport 9 mån
2008-02-08 Bokslutskommuniké 2007

Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.


Malmö den 23 augusti 2007

ACAP INVEST AB (publ)

Sven-Åke Henningsson
Ordförande

Thomas Bolmgren
Verkställande direktör

Magnus Hansson
Styrelseledamot

Carina Skoglund
Styrelseledamot

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta: Thomas Bolmgren, VD, Tfn +46 40 24 82 50

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Dokument & länkar