DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2011

 

Perioden januari – juni 2011

 • Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter

379,5 (351,7) MSEK

 • Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter

2,1 (-9,1) MSEK

 • Resultatet efter skatt kvarvarande verksamheter

-1,5 (8,9) MSEK

 • Resultatet per aktie kvarvarande verksamheter

-0,27 (1,80) SEK

 • Eget kapital per aktie 39,75 (39,96) SEK

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter

189,1 (195,9) MSEK

 • Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter

0,5 (3,8) MSEK

 • Resultatet efter skatt kvarvarande verksamheter

-1,6 (18,9) MSEK

 • Resultatet per aktie kvarvarande verksamheter

-0,31 (3,62) SEK

 • Byte av bank

Efter periodens utgång

 • Förvärv av Lars Svenson Inredning AB
 • SONO-Gruppens dotterföretag Alnäs Möbelfabrik AB har påkallat förhandling med berörda fackföreningar angående flytt av produktionen från Mårdaklev

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

ACAP Invest AB (publ)

Sturkögatan 8, S-211 24 Malmö, Tfn +46 40 24 82 50,

E-post info@acapinvest.se, Hemsida www.acapinvest.se, Org nr 556087-7838


Verksamhetsrapport

Koncernens orderingång, nettoomsättning och resultat

Delårsperioden januari – juni 2011

Orderingången för kvarvarande verksamheter är i nivå med samma period föregående år. Omsättningen för kvarvarande verksamheter uppgick till 379,5 (351,7) MSEK, vilket är en ökning med 8 procent. Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter förbättrades med 11,2 MSEK jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 2,1      (-9,1) MSEK. Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -1,5 (8,9) MSEK. I föregående års resultat ingick en aktivering av uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdragen i Flogistone AB (f d TPS). Resultatet per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,27 (1,80) SEK.

Under våren har ACAP Invest genomfört ett omfattande arbete för att ta fram en ny modell för verksamhetsstyrning. Arbetet har initierats av styrelsen och genomförts både genom interna och externa resurser. Målet med arbetet har varit att ta fram en styrning som löper från styrelsen ut till de enskilda koncernbolagens olika processer och som samtidigt aggregerar de insatser som görs i de olika processerna till att uppfylla de finansiella och operationella målen styrelsen fastställt för koncernen. Arbetet beräknas slutföras under hösten 2011.

Det största affärsområdet, SONO, har tillika med hjälp av interna och externa resurser påbörjat ett omfattande rationaliseringsprogram med sikte på att åstadkomma effektiviseringar i samtliga processer, kostnadsreduktion och sänkta kapitalbindningar med fullt genomslag helåret 2012.

I juni bytte koncernen bank, vilket framöver medför en ökad flexibilitet genom förbättrad likviditet och räntenetto samt bättre amorteringsvillkor.

Andra kvartalet 2011

Orderingången för kvarvarande verksamheter är i nivå med samma period föregående år. Omsättningen för kvarvarande verksamheter uppgick till 189,1 (195,9) MSEK. Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,5 (3,8). Jämfört med föregående år är skillnaden främst lägre marginaler. Arbete pågår med att förstärka lönsamheten och konkurrenskraften genom effektiviseringar i respektive bolag och ett bättre utnyttjande av synergier inom koncernen.

SONOs orderingång är lägre än motsvarande period 2010. Omsättningen är något högre, men rörelsemarginalen är sämre än samma period föregående år. Den försämrade rörelsemarginalen beror framför allt på högre materialkostnader och fraktkostnader. Omsättningen uppgick till 99,2 (94,7) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 1,1 (2,1) MSEK. Säsongsmässigt högre omsättning under andra halvåret förväntas ge en förbättring av resultatet. För att stärka marginalerna pågår automatisering av produktionen och en fortsatt konsolidering av verksamheten.

DISABs orderingång är något högre än samma period föregående år, dock inte tillfredsställande. Finansieringsproblem hos entreprenadkunderna har resulterat i en fortsatt trög marknad, vilket dock kompenseras av en positiv utveckling av marknaden för industrisidan. Omsättningen är lägre än föregående år, men rörelsemarginalen har förbättrats. Omsättningen uppgick till 55,5 (59,8) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 5,2 (3,9) MSEK.

CETECs orderingång har återhämtat sig och är 29 procent högre än samma period föregående år. Omsättningen är något lägre än samma period föregående år och rörelseresultatet är sämre. Omsättningen uppgick till 24,9 (27,3) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 0,1 (1,5) MSEK. Priserna till kund är fortsatt pressade. Trenden i orderingången ser ut att hålla i sig framöver och goda förutsättningar finns för en återhämtning även i omsättning och resultat.

MW Securitys orderingång är svag. Omsättningen är lägre än samma period föregående år och rörelseresultatet är sämre. Omsättningen uppgick till 8,4 (15,3) MSEK och rörelseresultatet uppgick till -1,6 (0,0) MSEK. Marknaden för Multimedia safers fortsätter att minska. Fokus ligger på ökad försäljning av produkter inom nya segment såsom skydd för skönhet och hälsa samt flaskor. Marginalerna har försämrats på grund av utförsäljning av trögrörligt lager.

Koncernens finansiella ställning

Per den 30 juni uppgick koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till 13,8 (17,1) MSEK. Utöver likvida medel fanns outnyttjad checkkredit uppgående till 35,3 (7,5) MSEK. Vid bankbytet i juni i år utökades checkräkningslimiten.

Soliditeten uppgick till 43,0 (39,3) procent.

Eget kapital uppgick till 212,7 (211,7) MSEK, motsvarande 39,75 (39,96) SEK per aktie.

Nettoskulden, inklusive pensionsskulder, uppgick till 115,1 (127,4) MSEK.

Investeringar och avyttringar i koncernen

Bruttoinvesteringarna i immateriella anläggningstillgångar uppgick likvidmässigt till              -2,1 (-1,8) MSEK.

Bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick likvidmässigt till                  -5,3 (-3,2) MSEK.

Bruttoinvesteringarna i finansiella anläggningstillgångar uppgick likvidmässigt till                   -0,4 (0,0) MSEK.

Bruttoinvesteringarna avseende tilläggsköpeskilling uppgick likvidmässigt till                         -0,0 (-2,0) MSEK.    

Avyttringar avseende materiella anläggningstillgångar uppgick likvidmässigt till                   0,2 (0,0) MSEK.                                                                                                                      

Nettot av investeringar och avyttringar av anläggningstillgångar under perioden uppgick likvidmässigt till -7,6 (-11,0) MSEK.

Medarbetare i koncernen

Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 431 (473).

Moderbolaget

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättningen uppgick under året till 4,3 (4,3) MSEK och avser koncernintern fakturering för administrativa tjänster. Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,8 (-33,4) MSEK.

Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,0 (0,0).

Förändringen i likvida medel under perioden uppgick till 1,6 (0,0) MSEK. Nettot av räntebärande tillgångar och skulder förändrades under perioden med 0,9 (-35,5) MSEK.

Soliditeten uppgick till 70,0 (67,4) procent.

Risker och osäkerhetsfaktorer

För detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer se not 29 i årsredovisningen för 2010. Den riskbedömning som gjordes då kvarstår 2011.

Transaktioner med närstående

ACAP Invest-koncernen har under 2011 betalat totalt 9,8 (8,9) MSEK i hyra till Active Properties.

Transaktionerna har skett på marknadsmässiga villkor.

Närståenderelation föreligger med Active Properties AB eftersom bolaget står under samma gemensamma betydande inflytande som ACAP Invest AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

ACAP Invest har genom sitt dotterbolag Sonesson Inredningar AB förvärvat Lars Svenson Inredning AB med tillträde den 1 juli 2011. Genom förvärvet av Lars Svenson Inredning stärks SONOs produktsortiment inom vård och omsorg. Fullständig förvärvsanalys enligt IFRS 3 har ej upprättats då förvärvet ej har väsentlig påverkan på koncernens tillgångar och skulder.

SONO-Gruppens dotterföretag Alnäs Möbelfabrik AB har i augusti påkallat förhandling med berörda fackföreningar angående en flytt av produktionen från Mårdaklev. En flytt av produktionen är ett naturligt led i den effektivisering och marknadsanpassning som påbörjades förra året. Åtgärden beräknas innebära en kostnadsbesparing på cirka 8 MSEK per år. Omstruktureringsutgifter för flytten beräknas uppgå till cirka 4 MSEK exklusive eventuell påverkan av hyreskostnader för ej utnyttjade lokaler. Bolaget avser att externt hyra ut de lokaler som kan komma att bli lediga efter flytten. Utredning pågår i vilken utsträckning detta kan ske eller om lokalerna kan nyttjas internt inom ACAP Invest-koncernen. Framtida utgifter för eventuellt outnyttjade delar av lokalerna kommer att betraktas som omstruktureringskostnader och redovisningsmässigt kostnadsföras redan i samband med genomförande av flytten.

Redovisningsprinciper

Koncernen redovisar enligt International Financial Reporting Standards – IFRS. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.

Moderbolaget redovisar enligt RFR 2. Redovisning för juridiska personer – december 2010.

Kommande rapporttillfällen

2011-10-25     Delårsrapport 9 mån

2012-02-09     Bokslutskommuniké 2011

 

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO, DISAB, Cetec och MW Security. SONO är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. Cetec är verksamt inom tillverkning och försäljning av elfördelningsprodukter. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln.

Taggar:

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Dokument & länkar