Delårsrapport 1 januari - 30 september 2007

Delårsperioden januari – september 2007
• Nettoomsättningen 589,1 (383,3) MSEK, +54 %
• Rörelseresultatet (EBIT) 59,0 (41,4) MSEK, +43 %
• Resultatet efter skatt 130,7 (25,6) MSEK, +410 %
• Resultat efter skatt exkl fastighetsförsäljningar 43,2 (25,6) MSEK, +69 %
• Resultatet per aktie efter split 24,66 (4,83) SEK, +410 %
• Resultat per aktie efter split exkl fastighetsförsäljningar 8,15 (4,83) SEK, +69 %
• Eget kapital per aktie efter split 65,70 (40,77) SEK

Tredje kvartalet 2007
• Kvartal 3 nettoomsättningen 210,0 (136,4) MSEK, rörelseresultatet 20,6 (17,9) MSEK, +15 %, resultatet efter skatt 23,3 (11,5) MSEK och resultatet per aktie efter split 4,39 (2,16) SEK. Exklusive fastighets-försäljningar resultat efter skatt 16,8 (11,5) MSEK och resultat per aktie efter split 3,17 (2,16) SEK, +46 %
• Försäljning DISAB Fastighets AB
• Förvärv av TPS Termiska Processer AB
• Förvärv av Sälgströms Inredningar AB

Verksamhetsrapport

Koncernens snabba tillväxt genom förvärv har möjliggjort att omsättningen hittills i år har ökat med 54 procent till 589,1 MSEK, medan rörelseresultatet har ökat med 43 procent till 59,0 MSEK. Försäljning av rörelsefastigheter har skapat stora reavinster som resulterat i en stark ekonomisk ställning och plattform inför framtida investeringar.

I september sålde ACAP Invest sitt fastighetsförvaltande dotterbolag DISAB Fastighets AB till Active Properties AB. DISAB Fastighets AB äger DISAB-gruppens två industri-anläggningar med en lokalyta om 6 731 kvm. Fastigheterna hyrs tillbaka på 15-årskontrakt. Överlåtelsen innebar en skattefri reavinst om 15,5 MSEK, varav 7,8 MSEK har intäktsförts och 7,7 MSEK har avräknats mot förvärvsgoodwill. Vinsten motsvarar 1,47 SEK per ACAP-aktie. Likviditetstillskottet uppgick till 19,0 MSEK.

ACAP Invest tillträdde i september TPS Termiska Processer AB (TPS) efter att ackordet hade vunnit laga kraft. TPS är bland de världsledande inom förbrännings- och rökgasreningsanläggningar för biobränslen. TPS har de två senaste åren omsatt cirka 250 MSEK/år och har cirka 55 anställda. Lars Wikström har utsetts till ny verkställande direktör för TPS.

I augusti tillträdde ACAP Invest, genom sitt dotterbolag Sonesson Inredningar AB, Sälgströms Inredningar AB. Bolaget har 18 anställda och bedriver tillverkning och försäljning av förvaringsskåp till skolor, arbetsplatser och offentliga miljöer. Sälgströms omsätter cirka 20 MSEK under god lönsamhet.

Koncernen tredje kvartalet
Jämfört med samma period föregående år har omsättning och resultat förbättrats. Omsättningen steg till 210,0 MSEK medan rörelseresultatet uppgick till 20,6 MSEK, vilket innebar en ökning med 54 respektive 15 procent. Resultatet per aktie efter split steg med 103 procent till 4,39 SEK. Resultat per aktie efter split och exklusive fastighetsförsäljningar steg med 46 procent till 3,17 SEK. Föregående år samma period bidrog den utdelade rörelsen Soft Center med 1,6 MSEK i rörelseresultat till koncernen, medan 4,3 MSEK tillkommit genom förvärvet av DISAB.

SONO-gruppen fortsätter att visa goda resultat med fortsatt omsättningsökning. Nettot av avskrivningar och hyresbetalningar avseende de tidigare ägda industrifastigheterna innebar ökade kostnader på rörelseresultatnivå om 2,7 MSEK tredje kvartalet. Mer restriktiva inventeringsrutiner under tredje kvartalet påverkade resultatet negativt med cirka 3,5 MSEK. SONO-gruppen har goda förutsättningar för att även visa ett bra fjärde kvartal.

TPS som tillträddes i september utgör ett nytt affärsområde inom ACAP Invest-koncernen. Organisations- och strukturförändringar har påbörjats, vilket kommer att få effekter först under nästa år. Efter en konsolideringsfas avser vi att rusta TPS för framtida internationell expansion inom den snabbt växande bioenergimarknaden.

DISAB, som tillträddes i februari 2007, bidrog under tredje kvartalet med 4,3 MSEK i rörelseresultat. Med rekordhög orderstock förväntar vi att årets positiva trend både avseende omsättning och resultat kommer att fortsätta.

Cetec Electric har till följd av rådande högkonjunktur drabbats av personalavgångar med åtföljande kompetensbortfall, vilket har varit en hämmande faktor för försäljning, konstruktion och produktion. Efterfrågan i branschen bedöms dock ligga kvar på oförändrat hög nivå och investeringar i produktion samt utbildning av ny personal förväntas leda till gradvis förbättrade resultat. Fjärde kvartalet förväntas bli klart bättre än föregående år, delvis på grund av leveransförskjutningar mellan tredje och fjärde kvartalet.

MW Security visar ett tredje kvartal i nivå med föregående år samma period. Förskjutningar av leveranser har skett från tredje till fjärde kvartalet. Vi förväntar därför ett starkt fjärde kvartal. MW Security har uppnått Preferred Supplier status hos ytterligare en världsledande detaljhandelskedja, Carrefour. I samband med detta har man genom auktionsförfarande säkrat betydande framtida leveranser.

Koncernens finansiella ställning
Per den 30 september uppgick koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till 16,5 (12,7) MSEK. Utöver likvida medel fanns outnyttjade checkkrediter om 76,0 (36,8) MSEK.
Soliditeten uppgick till 52,1 (48,5) procent. Eget kapital uppgick till 348,1 (216,0) MSEK, motsvarande 65,70 (40,77) SEK per aktie efter split. Nettoskulden, inklusive pensionsskulder, uppgick till 47,9 (38,0) MSEK.

Investeringar i koncernen
Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till -27,7 (29,8) MSEK.
Bruttoinvesteringarna i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,7 (0,8) MSEK.
Bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 10,9 (12,4) MSEK.
Bruttoinvesteringarna avseende förvärv av företag uppgick till 77,2 (17,4) MSEK.
Avyttringar avseende företag uppgick till 116,4 (17,4) MSEK.

Medarbetare i koncernen
Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 509 (372).

Moderbolaget
Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättningen uppgick under perioden till 4,6 (4,3) MSEK och avser koncernintern fakturering för administrativa tjänster. Resultat efter finansiella poster uppgick till 169,4 (23,5) MSEK.
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,1 (0,0) MSEK. Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 62,0 (13,3) MSEK, varav 62,0 (13,3) MSEK avser förvärv av företag. Avyttringar av företag uppgick till 86,2 (0,0) MSEK.
Förändringen i likvida medel under perioden uppgick till -2,6 (-0,3) MSEK. Nettot av räntebärande tillgångar och skulder förbättrades under perioden med 110,4 (-185,9) MSEK.
Soliditeten uppgick till 84,1 (41,5) procent.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Inga väsentliga förändringar av moderbolagets och koncernens risker och osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. För detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer se not 32 i årsredovisningen för 2006.

Transaktioner med närstående
I juni sålde ACAP Invest sitt fastighetsförvaltande dotterbolag Sonesson Inredningar Fastighets AB till Active Properties AB. Fastigheterna hyrs tillbaka på 15-årskontrakt. Överlåtelsen innebar en skattefri reavinst om 81,4 MSEK. I september sålde DISAB sitt fastighetsförvaltande dotterbolag DISAB Fastighets AB till Active Properties AB. Fastigheterna hyrs tillbaka på 15-årskontrakt. Överlåtelsen innebar en skattefri reavinst om 15,5 MSEK (koncernmässig vinst 7,8 MSEK).

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Redovisningsprinciper
Koncernen redovisar enligt International Financial Reporting Standards – IFRS. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen. Moderbolaget redovisar enligt RR 32 Redovisning för juridiska personer. Moderbolaget följer även årsredovisningslagen där nya regler i ÅRL 9:5 kräver att delårsrapporten ska innehålla uppgifter om moderbolagets räkenskaper.

Kommande rapporttillfällen
2008-02-08 Bokslutskommuniké 2007

Malmö den 26 oktober 2007

ACAP INVEST AB (publ)

Thomas Bolmgren
Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta: Thomas Bolmgren, VD, Tfn +46 40 24 82 50

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Prenumerera

Dokument & länkar