DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2012

Perioden januari – mars 2012
• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter blev 158,7 (179,5) MSEK
• Rörelseresultatet (EBIT) för kvarvarande verksamheter blev -7,4 (2,7) MSEK
• Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter blev -6,7 (1,3) MSEK
• Periodens resultat för avvecklad verksamhet blev -7,9 (-1,1) MSEK
• Resultatet per aktie för kvarvarande verksamheter blev -1,25 (0,24) SEK
• Eget kapital per aktie uppgick till 24,60 (39,94) SEK
• Ökad orderingång i samtliga affärsområden
• Avyttring av affärsområdet MW Security skapar handlingsfrihet och ger möjlighet till fokus på övriga affärsområden
• Valberedningen föreslår Göran Bernhoff som ny ordförande för styrelsen i ACAP Invest

Verksamhetsrapport

Koncernens orderingång, nettoomsättning och resultat första kvartalet
Omsättningen för kvarvarande verksamheter uppgick till 158,7 (179,5) MSEK och rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till -7,4 (2,7) MSEK. Den lägre omsättningen jämfört med samma period 2011 förklaras med en ovanligt hög omsättning föregående år. Omsättningen för det första kvartalet 2012 följer sedvanligt säsongsmönster och var något högre än samma period 2010. Orderingången för kvartalet var 22 procent högre än motsvarande period föregående år. Det försämrade rörelseresultatet är hänförligt till den lägre omsättningen. Högre omsättning med förbättrad lönsamhet väntas för koncernens kommande kvartal.

Under kvartalet har affärsområdet MW Security avyttrats. Köpeskillingen för samtliga aktier uppgick till cirka 22 MSEK, vilket medfört en koncernmässig förlust om cirka 6 MSEK. MW Security redovisas numer som avvecklad verksamhet. Periodens resultat för avvecklad verksamhet uppgick till -7,9 (-1,1) MSEK. Den stora skillnaden mot föregående år är resultatet från avyttringen av affärsområdet med tillhörande transaktionskostnader. Affären innebär att ACAP Invest fokuserar på övriga affärsområden och medför en förbättrad soliditet i kvarvarande verksamheter med cirka 1 procentenhet.

SONO-Gruppens omsättning uppgick till 99,8 (112,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -2,4 (6,6) MSEK. Omsättningen i kvartalet följer sedvanligt säsongsmönster. Omsättningen och rörelseresultatet för första kvartalet föregående år var ovanligt bra. Orderingången i kvartalet var drygt 8 procent högre än föregående år. Andra kvartalet följer normalt säsongsmönster med förbättrat resultat, trots osäkerhet om konjunkturutveckling. Ett större automatiserings-projekt genomförs under första halvåret 2012 och konsolidering av verksamheten fortgår löpande. Förväntan kvarstår att arbetet ger fullt genomslag slutet av 2012.

DISABs positiva utveckling av orderingången fortsätter. Under perioden har DISAB erhållit order avseende ryskt järnvägsunderhåll uppgående till cirka 20 MSEK för leverans under innevarande år. Omsättningen uppgick till 36,7 (45,3) MSEK och rörelseresultatet till -1,5 (1,1) MSEK. Det försämrade resultatet är helt hänförligt till den lägre omsättningen som förklaras av säsongsvariationer. Såväl omsättning som rörelseresultat förväntas återhämta sig under andra kvartalet 2012.

CETECs omsättning och rörelseresultat för perioden har varit tillfredsställande. Omsättningen ökade till 22,5 (20,1) MSEK och rörelseresultatet till 0,5 (-1,9) MSEK, en förbättring med 2,4 MSEK. Effektiviseringsarbetet fortgår och syns i förbättrat rörelseresultat och lägre kapitalbindning.

Avvecklad verksamhet
MW Security har avyttrats under kvartalet och redovisas numer som avvecklad verksamhet. Omsättningen uppgick till 8,3 (10,9) MSEK och rörelseresultatet till -1,7 (-1,1) MSEK. Omsättningen under kvartalet har påverkats negativt av försäljningsprocessen.

Koncernens finansiella ställning
Per den 31 mars uppgick koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till 9,2 (9,4) MSEK. Utöver likvida medel fanns outnyttjad checkkredit uppgående till 51,8 (11,5) MSEK.
Soliditeten uppgick till 32,0 (43,6) procent.
Eget kapital uppgick till 131,7 (213,7) MSEK, motsvarande 24,60 (39,94) SEK per aktie.
Nettoskulden, inklusive pensionsskulder, uppgick till 75,3 (117,6) MSEK.

Investeringar och avyttringar i koncernen
Bruttoinvesteringarna i immateriella anläggningstillgångar uppgick likvidmässigt till               -0,3 (-1,5) MSEK.
Bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick likvidmässigt till                   -6,4 (-2,3) MSEK.
Bruttoinvesteringarna i finansiella anläggningstillgångar uppgick likvidmässigt till                   0,0 (-0,4) MSEK.
Avyttringar avseende materiella anläggningstillgångar uppgick likvidmässigt till                      1,0 (0,2) MSEK.
Avyttringar avseende finansiella anläggningstillgångar uppgick likvidmässigt till                     0,0 (0,0) MSEK. 
Avyttringar avseende företag uppgick likvidmässigt till 17,0 (0,0) MSEK.     
Nettot av investeringar och avyttringar av anläggningstillgångar under perioden uppgick likvidmässigt till 11,3 (-4,0) MSEK.

Medarbetare i koncernen
Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 417 (433).

Moderbolaget
Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 2,9 (2,1) MSEK och avser koncernintern fakturering för administrativa tjänster. Resultat efter finansiella poster uppgick till -8,7 (-1,2) MSEK. Moderbolagets resultat belastas av kostnader avseende avyttringen av MW Security AB uppgående till cirka 8 MSEK.

Förändringen i likvida medel under perioden uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Nettot av räntebärande tillgångar och skulder förändrades under perioden med -26,1 (4,3) MSEK.

Soliditeten uppgick till 71,4 (60,9) procent.

Risker och osäkerhetsfaktorer
För detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer se not 29 i årsredovisningen för 2011. Den riskbedömning som gjordes då kvarstår 2012.

Transaktioner med närstående
ACAP Invest-koncernen har under 2012 betalat totalt 5,0 (4,9) MSEK i hyra till Active Properties-koncernen.

Transaktionerna har skett på marknadsmässiga villkor.

Närståenderelation föreligger med Active Properties AB eftersom bolaget står under samma gemensamma betydande inflytande som ACAP Invest AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Redovisningsprinciper
Koncernen redovisar enligt International Financial Reporting Standards – IFRS. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.
Moderbolaget redovisar enligt RFR 2. Redovisning för juridiska personer – januari 2012.

Kommande rapporttillfällen
2012-08-22 Delårsrapport 6 mån
2012-10-23 Delårsrapport 9 mån
2013-02-12 Bokslutskommuniké 2012

Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 26 april 2012

ACAP INVEST AB (publ)

            
              
Sven-Åke Henningsson  
Ordförande   

Mats Lindskog  
Verkställande direktör

Magnus Hansson  
Styrelseledamot

Kerstin Lindell 
Styrelseledamot   

Thomas Bolmgren
Styrelseledamot

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta: Mats Lindskog, VD, Tfn +46 40 24 82 50

 

 

Taggar:

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Dokument & länkar