DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2013

”Osäkerheten i marknaden består, vilket för ACAP Invest-koncernen inneburit en svag orderingång och nettoomsättning under det första kvartalet.

Orderingången inom SONO var svag för andra kvartalet i rad i linje med marknadens utveckling. SONOs automatiseringsprojekt i Malmö är genomfört och kommer att bidra med positiv effekt från slutet av andra kvartalet 2013.

Nettoomsättningen i DISAB ökade något jämfört med föregående medan orderingången var svagare än motsvarande period 2012.

Den fokusering som ACAP Invest-koncernen genomförde under 2012 gör att vi nu helt kan rikta våra resurser på SONO och DISAB för att vända denna utveckling. Vi fortsätter med att se över samtliga våra kostnader bland annat utvecklar vi nya processer för att få fram ännu mer kostnadseffektiva produkter. Samtidigt är det viktigt att vi är offensiva för att ta marknadsandelar och därigenom öka våra volymer.”

Mats Lindskog, VD, ACAP Invest

• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter blev 122,1 (136,4) MSEK
• Rörelseresultatet (EBIT) för kvarvarande verksamheter blev -12,8 (-7,2) MSEK
• Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter blev -12,1 (-6,9) MSEK
• Resultatet per aktie för kvarvarande verksamheter blev -2,26 (-1,29) SEK

Verksamhetsrapport
Koncernens orderingång, nettoomsättning och resultat (kvarvarande verksamheter)
Koncernens omsättning uppgick till 122,1 (136,4) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -12,8 (-7,2) MSEK. Det försämrade rörelseresultatet beror främst på den lägre omsättningen. Effekten av genomförda åtgärdsprogram har medfört lägre kostnadsnivå.

SONOs omsättning uppgick till 84,7 (99,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -7,0 (-1,8) MSEK. Orderingången har i linje med marknadens utveckling varit svag.

Automationsprojektet vid Malmöfabriken förväntas ge effekt från slutet av andra kvartalet. Kostnadsnivån har redan under första kvartalet påverkats positivt av genomförda åtgärdsprogram. Successivt kommer kostnaderna att minska kommande kvartal.

DISABs omsättning ökade till 37,3 (36,7) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -3,5 (-1,5) MSEK. Det försämrade resultatet kan förklaras av en ogynnsam produktmix samt utvecklings- och produktionskostnader av engångskaraktär för DISA-CLEAN. Osäkerheten på DISABs marknader kvarstår. Nettoomsättningen under kvartalet var i nivå med 2012 medan orderingången var svagare. Samtliga geografiska marknader, utom Storbritannien, visade en försvagning. Eftermarknaden har utvecklats starkare än föregående år.

Försening avseende en större leverans kvarstår. Leverans är planerad till andra kvartalet.

Avvecklade verksamheter
Resultatet för avvecklade verksamheter avser affärsområdena Cetec och MW Security som avyttrades 2012. I resultatet för avvecklade verksamheter ingår resultat efter skatt från verksamheterna. Koncernens redovisningsmässiga resultat från avyttringarna av affärsområdena med tillhörande transaktionskostnader redovisas i avvecklad verksamhet i det kvartal under 2012 då avyttringarna genomfördes.

Koncernens finansiella ställning
Per den 31 mars uppgick koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till 8,3 (9,2) MSEK. Utöver likvida medel fanns outnyttjad checkkredit uppgående till 12,0 (51,8) MSEK.

Soliditeten uppgick till 21,8 (29,4) procent.

Eget kapital uppgick till 77,2 (121,8) MSEK, motsvarande 14,43 (22,75) SEK per aktie.

Nettoskulden, inklusive pensionsskulder, uppgick till 117,6 (88,8) MSEK. Till följd av förändringar i IAS 19 ”Ersättningar till anställda” har pensionsavsättningen ökat med 16 MSEK per 2013-01-01 (13 MSEK per 2012-01-01). Effekten av den ändrade redovisningsprincipen speglas såväl i årets nettoskuld som jämförelsetalet. Ökningen av pensionsskulden exklusive skatt har minskat eget kapital.

Investeringsverksamheten i koncernen
Investeringsverksamheten har påverkat kassaflödet enligt följande:
• Bruttoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till -0,1 (-0,3) MSEK
• Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till -2,3 (-6,4) MSEK
• Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
• Avyttringar avseende immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
• Avyttringar avseende materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,6 (1,0) MSEK
• Avyttringar avseende finansiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
• Avyttringar avseende företag uppgick till 0,0 (17,0) MSEK    
• Nettot av investeringar och avyttringar av anläggningstillgångar under perioden uppgick till -1,8 (11,3) MSEK.

Medarbetare i koncernen
Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 324 (345) i kvarvarande verksamheter.

Moderbolaget
Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 1,9 (2,9) MSEK och avser koncernintern fakturering för administrativa tjänster. Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,7 (-8,7) MSEK.

Förändringen i likvida medel under perioden uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Nettot av räntebärande tillgångar och skulder förbättrades under perioden med -0,4 (24,3) MSEK.

Soliditeten uppgick till 74,3 (71,4) procent.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Den svaga orderingången under januari och februari har orsakat lågt kapacitetsutnyttjande i produktionen. Med början i mars befinner sig offertvolymen på en god nivå. På kort sikt föreligger osäkerhet förknippad med koncernens finansiering. För att säkra att likviditeten kommer att vara tillfredsställande under andra och tredje kvartalet, då likviditetsbehoven säsongsmässigt är störst, begär styrelsen ett utvidgat bemyndigande från årsstämman. Bemyndigandet avser utfärdande av konvertibla skuldebrev och/eller nyemission av aktier. Under förutsättning av årsstämmans godkännande avser styrelsen, om behov föreligger, att låta bolaget genomföra en emission för att säkerställa en tillfredsställande likviditet. 

För detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer se not 27 i årsredovisningen för 2012. Den riskbedömning som gjordes då kvarstår 2013.

Transaktioner med närstående
ACAP Invest-koncernen har under perioden betalat totalt 5,0 (5,0) MSEK i hyra till Active Properties-koncernen.

Transaktionerna har skett på marknadsmässiga villkor.

Närståenderelation föreligger med Active Properties AB eftersom bolaget står under samma gemensamma betydande inflytande som ACAP Invest AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Redovisningsprinciper
Koncernen redovisar enligt International Financial Reporting Standards – IFRS. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen med undantag för IAS 19 ”Ersättningar till anställda”.

Den huvudsakliga förändringen i IAS 19 ”Ersättningar till anställda” är att korridormetoden inte längre får tillämpas och att alla aktuariella vinster och förluster redovisas i övrigt totalresultat när de uppstår. En annan förändring är att en räntesats tillämpas och beräknas på nettot av pensionsskulden och förvaltningstillgångarna, istället för olika räntesatser för skulden och tillgångarna. Den ändrade IAS 19 trädde i kraft den 1 januari 2013. Med tillämpning av den nya lydelsen har jämförelsetalen för den redovisade pensionsskulden ökat med 16 MSEK per 2013-01-01 (13 MSEK per 2012-01-01).

Moderbolaget redovisar enligt RFR 2. Redovisning för juridiska personer – januari 2013.

Kommande rapporttillfällen
2013-08-23 Delårsrapport för det andra kvartalet 2013
2013-10-24 Delårsrapport för det tredje kvartalet 2013
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013

Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 25 april 2013
ACAP INVEST AB (publ)                      
            
Göran Bernhoff  
Ordförande

Mats Lindskog  
Verkställande direktör  

Magnus Hansson
Styrelseledamot 

Kerstin Lindell 
Styrelseledamot   

Thomas Bolmgren
Styrelseledamot

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta: Mats Lindskog, VD, Tfn +46 40 24 82 50

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO och DISAB. SONO är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material.

Taggar:

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Dokument & länkar