Kommuniké från årsstämma i ACAP Invest AB (publ) den 25 april 2013

Resultatdisposition m.m.
Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012 samt att till förfogande stående vinstmedel, 196 838 235 kronor, skulle balanseras i ny räkning.

Styrelse, revisor och arvode
Styrelseledamöterna Göran Bernhoff, Thomas Bolmgren, Magnus Hansson och Kerstin Lindell omvaldes. Göran Bernhoff omvaldes även till styrelseordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Till revisorer nyvaldes Per-Arne Pettersson och Johan Rasmusson.

Instruktion avseende valberedning
Årsstämmans beslut avseende instruktioner för utseende av valberedning innebär sammanfattningsvis följande. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. De två röstmässigt största aktieägarna äger utse en ledamot vardera. Dessa två ledamöter ska utse ytterligare en ledamot, som ska vara valberedningens ordförande. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningen utse ny ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot i valberedningen inte längre är en av de två största aktieägarna i bolaget. Valberedningen kan i så fall utse ny ledamot.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ny bolagsordning enligt vilken gränserna för antal aktier ökas från lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 till lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 samt att gränserna för aktiekapitalet ökas från lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor till lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier eller konvertibler
Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier eller konvertibler, varvid antalet aktier eller konvertibler som ges ut ska vara begränsat på så sätt att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 40 000 000 kronor. Emission skall få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Årsstämmans beslut enligt ovan överensstämmer med förslag till beslut presenterade i kallelsen och fullständiga förslag till årsstämman. Närmare information avseende de beslut som fattades på stämman kommer att tillhandahållas på bolagets webbplats, www.acapinvest.se.

Malmö den 25 april 2013

ACAP Invest AB (publ)

Styrelsen

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO och DISAB. SONO är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material.

Taggar:

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Dokument & länkar