Kommuniké från årsstämma i ACAP Invest AB (publ) den 26 april 2012

 

Resultatdisposition m.m.
Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011 samt att till förfogande stående vinstmedel, 209 260 733  kronor, skulle balanseras i ny räkning.

Styrelse, revisor och arvode
Styrelseledamöterna Thomas Bolmgren, Magnus Hansson och Kerstin Lindell omvaldes och nyval skedde av Göran Bernhoff. Göran Bernhoff valdes även till styrelseordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Deloitte AB omvaldes som revisor.

Instruktion avseende valberedning
Årsstämmans beslut avseende instruktioner för utseende av valberedning innebär sammanfattningsvis följande. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. De två röstmässigt största aktieägarna äger utse en ledamot vardera. Dessa två ledamöter ska utse ytterligare en ledamot, som ska vara valberedningens ordförande. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningen utse ny ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot i valberedningen inte längre är en av de två största aktieägarna i bolaget. Valberedningen kan i så fall utse ny ledamot.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier eller konvertibler
Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier eller konvertibler, varvid antalet aktier eller konvertibler som ges ut ska vara begränsat på så sätt att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 5 000 000 kronor. Emission skall få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid avvikelse från företrädesrätten ska skälet vara att bredda ägarkretsen eller att införskaffa kapital för företagsförvärv.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ny bolagsordning enligt vilken bolaget ska ha minst en och högst två revisorer med högst lika många suppleanter. Revisor och suppleant, om sådan utses, ska vara auktoriserad. Även registrerat revisionsbolag får utses som revisor. Vidare genomfördes en redaktionell ändring i bolagsordningen.

Årsstämmans beslut enligt ovan överensstämmer med förslag till beslut presenterade i kallelsen och fullständiga förslag till årsstämman. Närmare information avseende de beslut som fattades på stämman kommer att tillhandahållas på bolagets webbplats, www.acapinvest.se.

Malmö den 26 april 2012
ACAP Invest AB (publ)
Styrelsen

 

 

Taggar:

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Dokument & länkar