Kommuniké från årsstämma i ACAP Invest AB (publ) den 27 april 2011

 

Resultatdisposition m.m.

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010 samt att till förfogande stående vinstmedel, 246 840 596 kronor, skulle balanseras i ny räkning.

Styrelse, revisor och arvode

Till styrelseledamöter omvaldes Thomas Bolmgren, Sven-Åke Henningsson, Magnus Hansson och Kerstin Lindell. Sven-Åke Henningsson omvaldes som styrelseordförande. Arvodet till styrelsen ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Deloitte AB nyvaldes som revisor.

Instruktion avseende utseende av valberedning

Årsstämmans beslut avseende instruktioner för utseende av valberedning innebär sammanfattningsvis följande. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. De två röstmässigt största aktieägarna äger utse en ledamot vardera. Dessa två ledamöter ska utse ytterligare en ledamot, som ska vara valberedningens ordförande. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningen utse ny ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot i valberedningen inte längre är en av de två största aktieägarna i bolaget. Valberedningen kan i så fall utse ny ledamot.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier eller konvertibler

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier eller konvertibler, varvid antalet aktier eller konvertibler som ges ut ska vara begränsat på så sätt att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 5 000 000 kronor. Emission skall få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid avvikelse från företrädesrätten ska skälet vara att bredda ägarkretsen eller att införskaffa kapital för företagsförvärv.

Årsstämmans beslut enligt ovan överensstämmer med förslag till beslut presenterade i kallelsen och fullständiga förslag till årsstämman. Närmare information avseende de beslut som fattades på stämman kommer att tillhandahållas på bolagets webbplats, www.acapinvest.se.

Malmö den 27 april 2011

ACAP Invest AB (publ)

Styrelsen

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO, DISAB, Cetec och MW Security. SONO är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. Cetec är verksamt inom tillverkning och försäljning av elfördelningsprodukter. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln.

Taggar:

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Dokument & länkar