Kommuniké från extra bolagsstämma i ACAP Invest AB (publ) den 11 juni 2009

Stämman beslutade om sakutdelning av samtliga 5 298 518 A-aktier samt 37 089 626 B-aktier som ACAP Invest AB (publ) innehar i Active Properties AB (publ). För varje aktie i ACAP Invest AB erhålles en A-aktie samt sju B-aktier i Active Properties AB. Avstämningsdag för sakutdelning är den 17 juni 2009. Stämman beslutade vidare om incitamentsprogram, innebärande emission av högst 100 000 teckningsoptioner till bolagets tillträdande VD, Christer Sjöström. Teckningstid för optionerna skall vara 6 juli 2009 – 17 juli 2009. Betalning för optionerna ska ske senast tjugo dagar efter tecknandet. Teckning ska ske på marknadsmässiga villkor baserat på en beräkning enligt den så kallade Black & Scholes-modellen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B. Teckningskursen ska motsvara 130 procent av det volymvägda genomsnittet av betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under en period av tio bankdagar från och med den 22 juni 2009. Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 1 januari 2014 till och med den 30 juni 2014. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökas aktiekapitalet med 500 000 kronor, vilket innebär en utspädningseffekt på omkring 1,85 procent av kapitalet i bolaget. Bolagsstämmans beslut enligt ovan överensstämmer med förslag till beslut presenterade i kallelsen och fullständiga förslag till bolagsstämman. Malmö den 11 juni 2009 ACAP Invest AB (publ) Styrelsen

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Prenumerera

Dokument & länkar