Kommuniké från extra bolagsstämma i ACAP Invest AB (publ) den 4 februari 2011

Stämman beslutade om ökning av aktiekapitalet med högst 400 000 kronor genom nyemission av högst 80 000 aktier av serie B med rätt till teckning för Mats Lindskog, som är tillträdande verkställande direktör i bolaget. Antalet emitterade aktier ska dock inte vara större än att det sammanlagda priset för aktierna, vid beräkning av teckningskursen i enlighet med vad som anges nedan, uppgår till 3 000 000 kronor.

Teckningskursen ska uppgå till det volymvägda genomsnittet av betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med den 27 januari 2011 till och med den 3 februari 2011. Teckningstiden löper från och med den 4 februari 2011 till och med den 7 februari 2011. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning för räkenskapsåret 2011.

Stämman beslutade vidare om nyemission av högst 115 000 teckningsoptioner till Mats Lindskog. Teckningstid för optionerna skall vara 4 februari 2011 – 7 februari 2011.

Teckningskursen för teckningsoptionerna ska motsvara marknadsmässiga villkor baserat på en beräkning enligt den så kallade Black & Scholes-modellen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B till en teckningskurs motsvarande 120 procent av det volymvägda genomsnittet av betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med den 27 januari 2011 till och med den 3 februari 2011. Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara 7 februari 2016 – 7 juli 2016.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökas aktiekapitalet med 575 000 kronor, vilket innebär en utspädningseffekt på omkring 2,17 procent av utelöpande aktier, varvid utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till nuvarande antal aktier, dvs. före den föreslagna nyemissionen.

Bolagsstämmans beslut enligt ovan överensstämmer med förslag till beslut presenterade i kallelsen och fullständiga förslag till bolagsstämman.

Malmö den 4 februari 2011

ACAP Invest AB (publ)

Styrelsen

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO, DISAB, Cetec och MW Security. SONO är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. Cetec är verksamt inom tillverkning och försäljning av elfördelningsprodukter. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln.

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Prenumerera

Dokument & länkar