AcouSort väljer att inte fullfölja en av bolagets patentansökningar

AcouSort AB (”AcouSort”) meddelar idag, den 11 april 2017, att bolaget efter genomgång av sin patentportfölj väljer att inte fullfölja patentansökan med ansökningsnummer P10814, vilken ursprungligen ansöktes om den 20 april 2012. Anledningen till detta beslut är att AcouSorts nuvarande och framtida planerade produkter inte inkluderar tillämpningar som täcks av den teknologi som patentansökan avsåg. Bolaget har därför valt att fokusera alla resurser på pågående produktutveckling.

I AcouSorts memorandum, som publicerades i samband med bolagets nyemission och notering på AktieTorget, beskrevs patentansökan P10814 på följande sätt:

”Denna patentansökan gäller en teknik för att bemöta svårigheten att i bioanalyser räkna och storleksbestämma celler med så kallade Coulter-räknare, på grund av en osäkerhet gällande var cellerna befinner sig när de passerar instrumentet. Detta bemöts med hjälp av en tvådimensionell förfokusering med hjälp av akustofores innan mätinstrumentet vilket reducerar osäkerheten gällande cellernas läge och även ökar analysens tillförlitlighet.”

AcouSorts nuvarande och framtida planerade produkter inkluderar inte den teknologi som patentansökan avsåg och bolaget har därför beslutat att inte fullfölja ansökan för att kunna prioritera andra patentansökningar. Genom att inte fullfölja denna patentansökan kommer AcouSort att spara mellan 50 000 – 70 000 SEK per år under 2017 och 2018, vilket kan användas för att finansiera andra potentiella patentansökningar. 

VD Torsten Freltoft kommenterar

”Det är en del av AcouSorts generella patentstrategi att ansöka om flera olika patent för relativt breda applikationer inom akustofluidik. Därefter, i takt med att patentansökningarnas process utvecklas och blir dyrare, utvärderas och prioriteras patentansökningarna baserat på deras respektive applicerbarhet i bolagets aktuella och planerade produkter. Med de besparingar vi gör genom att inte gå vidare med P10814 får vi ökade resurser att gå vidare med våra andra patentansökningar som vi bedömer passar vår produktportfölj bättre.”

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2017.

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

Om oss

AcouSort AB är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning).

Prenumerera

Dokument & länkar