ÅRSREDOVISNING 2017

AcouSort har haft ett händelserikt 2017 med ett stort antal milstolpar bakom sig. Vår resa har tidigare varit kantat av forskningsrelaterade samarbeten och inkomstkällor, men nu rör vi oss mot en fas av kommersiell expansion i flera led.

VD Torsten Freltoft inleder:

Verksamhetsåret 2017 har varit ett spännande år för AcouSort med flera betydelsefulla händelser som fört Bolaget framåt. I samband med denna årsredovisning vill jag sammanfatta året som har gått och nämna några av årets väsentliga händelser. Den 9 januari 2017 noterades AcouSort på AktieTorget. I samband med noteringen genomförde vi en nyemission om cirka 11 MSEK före emissionskostnader. Intresset för nyemissionen var stort och sammantaget övertecknades nyemissionen till 697 procent. Teckningskursen var 5,50 SEK och sett till kursnivån i dagsläget så har aktieutvecklingen varit gynn–sam med en dubblering sedan notering. Jag är givetvis glad över intresset vi upplevde för vår nyemission, aktiekursens utveckling och även likviditeten i aktien. Totalt har cirka 10 miljoner aktier bytt ägare i över 22 000 separata avslut, detta trots att cirka 50 % av Bolagets aktier under det första året omfattades av lock up-avtal.

Avseende våra OEM-projekt har vi under året genomfört fyra gemensamma utvecklingsprojekt med tre partners. Tillsammans med OEM-partner 1, vars fokus är separation av blodplasma för klinisk diagnostik har vi gemensamt under året avslutat den fjärde fasen och arbetar för närvarande på att konvertera de gemensamma avsikterna som formulerats i ett Term Sheet till ett legalt royalty- och kommersialiseringsavtal. I vårt andra samarbetsprojekt, med OEM-partner 3, avseende separation av blodplasma i veterinärmedicinska applikationer, har vi under 2017 framgångsrikt avslutat första delen av projektet. Vi diskuterar med partnern för att utforma detaljerna för nästa fas i samarbetet. Det huvudsakliga målet i den kommande fasen är att undersöka hur snabb och robust separationslösningen som togs fram i föregående fas kan bli.

I september 2017 hade vi glädjen att meddela att vi erhållit den första formella kommersiella ordern av en prototyp till AcouWash-systemet. Kunden, amerikanska National Institute of Health (”NIH”), är en välrenommerad forskningsinstitution och det är positivt att de kommer bistå med betatest av systemet. Att kunna ha NIH som referens är en viktig möjlighet för oss i kommersialiseringen av AcouWash. Vi kommer dessutom samarbeta med NIH i utvecklingen av en potentiell klinisk applikation för systemet. Att vi under förhandlings–processen har godkänts som leverantör till den amerikanska regeringen och dess institutioner är självklart positivt och är något som kommer underlätta i framtida leveranser till potentiella amerikanska regeringskunder. Under Q1 2018 arbetade applikations–specialister från AcouSort tillsammans med forskare från NIH med att installera systemet, utbilda NIH:s personal samt att optimera systemet för NIH’s applikation.

Den 3 oktober 2017 meddelade vi att montering av AcouTrap-systemen kommer ske i egen regi. Under verksamhetsåret har vi dessutom gjort en rad design–förbättringar på systemet. Den centrala trappnings–enheten i AcouTrap har optimerats avseende robusthet samt reproducerbarhet och den förbättrade prestandan i AcouTrap-systemet har medfört att vi tillsammans med forskare från Lunds Universitet för närvarande arbetar med att genomföra större projekt med vårt AcouTrap-systemet. Förutom rutinmässig användning för forskningen om extracellulära vesiklars biologiska och medicinska betydelse är avsikten med dessa projekt även att demonstrera och dokumentera AcouTrap-systemets snabbhet och enkelhet jämfört med traditionella separationsmetoder som centrifugering för att hitta extracellulära vesiklar i biologiska prover.

I vårt arbete att optimera våra system har vi tillsammans med Danmarks Tekniska Universitet (DTU) undersökt möjligheten att ersätta glas med plast i de akustiska separationschippen, vilket lett till en patentansökan från AcouSort med uppfinnare från båda parter. Vi ser en mycket god potential i teknologin eftersom den kan öppna upp helt nya affärsmöjligheter för oss i form av storskalig försäljning av komponenter i akustofluidik tillämpningar för engångsbruk. Vid storskalig produktion bedömer vi att kostnaden för akustofluidik-produkter understiger en tiondel av kostnaden för motsvarande glasprodukter. I januari 2018 säkrade vi 100 procent äganderätt och kontroll över uppfinningen. Målet med utvecklingen är att de nya separationschippen ska utgöra billigare separationsmoduler som lättare integrerar med andra funktioner. AcouSorts första år som noterat Bolag har varit framgångsrikt och vi är nöjda med utvecklingen i Bolaget. Vi ser nu med tillförsikt fram emot fortsättningen av 2018 och kommer arbeta hårt för att bibehålla AcouSorts fortsatta goda framsteg.

Under Q1 2018 beslutade Bolagets styrelse att genomföra en företrädesemission om cirka 20,5 MSEK efter emissions-kostnader. Genom nyemissionen kommer vi ta nästa steg i utvecklingen och vi tror att dessa aktiviteter kommer att leda till en mycket god utveckling av AcouSort. Vidare kommer vi att kunna fortsätta arbetet med implemen-teringen av våra utvecklings- och kommersialiserings-planer för att inrikta vår teknologi mot diagnostiska tillämpningar. Jag vill rikta ett stort tack till alla som valt att teckna aktier i nyemissionen.

Torsten Freltoft - VD, AcouSort AB

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). För ytterligare information, besök: http://www.acousort.com

Om oss

AcouSort AB är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning).

Prenumerera

Dokument & länkar