Delårsrapport januari-mars 2018

Sammanfattning perioden januari - mars 2018.

  • Nettoomsättningen uppgick till 21 591 tkr (18 848).
  • Rörelseresultatet uppgick till 14 519 tkr (12 394).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 223 tkr (4 219).
  • Periodens resultat uppgick till 6 026 tkr (1 819).
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 1,29 kr (0,41).
  • Eget kapital per aktie uppgick till 52,42 kr (42,42).
  • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 7 230 tkr (7 716).                    

VD kommenterar

De första tre månaderna 2018 visar på en fortsatt god utveckling för koncernen. Trots en ovanligt kall vinter är resultatet i linje med förra årets. Vi har ett förvaltningsresultat på 4,2 mkr för årets första tre månader. Motsvarande period i fjol var förvaltningsresultatet också 4,2 mkr. Värdeökningen i våra fastigheter var 2,9 mkr (2,2). Detta visar att vi arbetat målmedvetet med utveckling och uthyrning av våra fastigheter. Resultat efter skatt slutade på 6,0 mkr mot 1,8 mkr förra året.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90                   

VD, Acrinova AB (publ)                                                                                         

ulf.wallen@acrinova.se

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018.

Om oss

Acrinova skall bygga, förvärva, utveckla och förvalta logistikfastigheter med fokus mot e-handel. Acrinova kommer att nischa sig mot e-handelsbolag som har behov av kostnadseffektiva lager, bemannings och distributionslösningar.