Bokslutskommuniké 2000

• Nettoomsättningen uppgick till 203,9 (122,8) Mkr. • Rörelseresultat 23,1 (24,1) Mkr och rörelsemarginal 11,3 (19,5) %. • Goodwillavskrivningar har belastat rörelseresultatet med 3,3 (0,3) Mkr. • Resultat efter skatt uppgick till 11,2 (17,9) Mkr. • Vinst per aktie 2,16 (3,46) kr. • Utdelning föreslås till 1,15 (1,15) kr per aktie.

Dokument & länkar