Delårsrapport januari - september 2001

[REMOVED GRAPHICS]All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Delårsrapport januari - september 2001 * Nettoomsättningen uppgick till 171,8 (153,1) Mkr. * Rörelseresultat 28,2 (16,5) Mkr och rörelsemarginal 16,4 (10,8) *. * Goodwillavskrivningar har belastat rörelseresultatet med 2,3 (1,7) Mkr. * Resultat efter skatt uppgick till 16,9 (8,4) Mkr. * Vinst per aktie 3,25 (1,61) kr. * Nettoomsättningsökningen för tredje kvartalet uppgick till 27 %. * ACSC´s norska dotterbolag NORSIK har tecknat avtal avseende förnyelse av de norska körkorten. Det förväntade ordervärdet över en fyra års period beräknas uppgå till ca 42 Mkr. Koncernen i sammanfattning 3 mån juli- 3 mån juli- 9 mån jan 9 mån jan 12 mån 12 mån jan Tkr sept 2001 sept 2000 -sept 2001 -sept 2000 okt -dec 2000 -sept 00/01 Nettooms 59 005 46 508 171 847 153 094 222 701 203 948 ättning Rörelser 9 576 3 808 28 232 16 506 34 823 23 097 esultat Rörelsem 16,2% 8,2% 16,4% 10,8% 15,6% 11,3% arginal Rörelser esultat 10 428 4 230 30 568 18 252 38 723 26 407 före goodwill avskr. Rörelsem arginal 17,6% 9,0% 17,8% 11,9% 17,4% 12,9% före goodwill avskr. Resultat efter 8 491 2 431 25 198 12 689 30 455 17 946 finansie lla poster Vinst per 1,09 kr 0,30 kr 3,25 kr 1,61 kr 3,80 kr 2,16 kr aktie före utspädni ng (5 205 400 st) Vinst per 1,09 kr 0,30 kr 3,25 kr 1,61 kr 3,80 2,16 kr aktie kr efter utspädni ng (5 205 400 st) Viktiga händelser under rapportperioden ACSC´s norska dotterbolag NORSIK har under perioden fått avtalet med norska Vegdirektoratet om tillverkning av körkort förnyat i ytterligare fyra år. Det förväntade ordervärdet över avtalsperioden beräknas uppgå till ca 42 Mkr. Tidigare har under året erhållits ordrar motsvarande minst 115 Mkr under en treårsperiod avseende pass respektive samarbete med Entercard. Tredje kvartalet Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2001 uppgick till 59,0 (46,5) Mkr, en ökning med 27 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2001 uppgick till 9,6 (3,8) Mkr efter goodwillavskrivningar på 0,9 (0,4) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 16,2 (8,2) %. Resultat efter finansiella poster uppgick till 8,5 (2,4) Mkr. Delårsperioden januari-september Nettoomsättningen för perioden januari-september uppgick till 171,8 (153,1) Mkr, en ökning med 12 % jämfört med föregående år. Av koncernens nettoomsättning står Sverige för ca 30 (29) %, Norge för ca 47 (53) % och Finland för 25 (20) % varav 2 (2) % av total försäljning är koncernintern. Rörelsemarginalen för perioden januari-september uppvisar en marginalökning på 5,6 procentenheter jämfört med föregående år. Rörelsemarginalförbättringen har skett till följd av under föregående år genomförda kostnadsreduceringarna genom sammanslagning av verksamheter och personalneddragningar i Norge samt ett bättre kapacitetsutnyttjande i koncernen. Rörelseresultatet för perioden januari-september ökade med 11,7 Mkr till 28,2 (16,5) Mkr efter goodwillavskrivningar. Rörelsemarginalen efter goodwillavskrivningar uppgick till 16,4 (10,8) %. Negativa finansnettot minskade till -3,0 (-3,8) Mkr till följd av en minskning av räntebärande lån med 37,9 Mkr jämfört med föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgick till 25,2 (12,7) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till 16,9 (8,4) Mkr och vinstmarginalen till 9,8 (5,4) %. Skatterna för perioden beräknas uppgå till 8,0 (4,2) Mkr vilket motsvarar en skattesats på 31,8 (32,7) %. Finansiell ställning Koncernens nettokassaflöde för perioden januari till september uppgick till -10,9 (-18,2) Mkr. Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick vid periodens slut till 40,5 (67,0) Mkr. Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september 2001 till 12,6 (27,8) Mkr. Soliditeten per den 30 september 2001 uppgick till 49,8 (36,9) % och eget kapital uppgick per den 30 september 2001 till 97,7 (76,4) Mkr. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar för perioden januari till september uppgick till 12,6 (9,5) Mkr. Personal Antal anställda omräknat till heltidstjänster har under perioden i genomsnitt uppgått till 137 (143). Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick för perioden januari-september till 50,2 (44,5) Mkr och rörelseresultatet till 12,9 (8,1) Mkr. Resultatet efter finansiella poster för perioden januari-september uppgick till 10,6 (5,2) Mkr. Negativa finansnettot minskade under perioden januari-september till -2,3 (-2,9) Mkr. Investeringarna har under perioden januari-september uppgått till 4,4 (1,2) Mkr. Räntebärande skulder netto uppgick per den 30 september 2001 till 39,5 (61,3) Mkr. Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20. Samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Vid upprättande av definitiv förvärvsanalys avseende det norska dotterbolaget NORSIK AS i december 2000 justerades den preliminära förvärvsanalysen varvid goodwill och minoritetens andel i eget kapital ökades med ca 2 Mkr. Vid upprättande av delårsrapporten per 2001-09-30 har jämförelsetalen per 2000-09-30 justerats på motsvarande sätt. Framtidsutsikter Utsikterna för fjärde kvartalet 2001 ser goda ut med fortsatt ökade volymer till Nokia i Finland och Vegdirektoratet i Norge. Orderingången för koncernen som helhet ser bra ut. Nettokassaflödet för 2001 förväntas bli positivt. Kommande informationstillfällen Bokslutskommunikén 2001 presenteras den 21 februari 2002. För mer information, kontakta: VD Anders Segenmark eller Ekonomichef Magnus Gardshol tel 08-626 60 60. Sollentuna den 24 oktober 2001 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Anders Segenmark Verkställande direktör Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Bilaga: Resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och eget kapital. ACSC koncernen levererar plastkortsrelaterade produkter, tjänster och system för marknaderna i Sverige, Norge och Finland, exempelvis betal- och kontokort, lojalitetskort, medlemskort, ID-kort och patientbrickor. ACSC säljer också kompletta maskinutrustningar för denna verksamhet till kunder med behov av egen produktionskapacitet. Här är koncernen med ensamrätt generalagent på sina marknader för DataCard Corporation. Huvudkontoret ligger i Sollentuna utanför Stockholm. ACSC är noterat på O-listan vid Stockholms Fondbörs. Besök gärna vår hemsida för mer information www.acsc.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00730/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00730/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar