Actic Delårsrapport - Investeringar i erbjudande för en stabiliserad kundbas

I dagens delårsrapport för årets första nio första månader redovisar Actic en tillväxt om 11 procent till 652 (586) Mkr, vilken framför allt drevs av genomförda förvärv. Den organiska tillväxten var 4 procent-enheter, och förklaras av ett intensifierat fokus på tilläggstjänster samt nyetableringar. Samtidigt ökade snittintäkten per medlem med 10 procent till 336 (305) kr per månad, tack vare en stark utveckling för PT-verksamheten. Under året har fem nya anläggningar öppnats samtidigt som förvärv av tolv anläggningar genomförts, varav nio konsolideras 1 december.

”För att stabilisera och få en växande kundbas fortsätter vi att investera i vårt erbjudande och genomföra aktiviteter för att öka inflödet av nya medlemmar. Vi arbetar också med effektiviseringar och att sänka kostnaderna på både central och lokal nivå i koncernen. Det ska leda till att de finansiella målen nås på medellång sikt”, säger Christer Zaar VD och koncernchef för Actic Group.

Det justerade rörelseresultatet mätt som EBITDA uppgick till 110 (116) Mkr under perioden. Det ger en marginal om 16,9 (19,8) procent, att relateras till målet på medellång sikt om 20 procent. Marginalen har påverkats av ökad etableringstakt, en svagare utveckling i den norska verksamheten samt investeringar i erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Zaar, VD Actic, christer.zaar@actic.se, 070-893 33 22

Niklas Alm, Investor Relations, niklas.alm@actic.se, 070-824 40 88

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Actic Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den tisdagen den 14 november kl 07:45.

Actic håller en telefonkonferens kl 10:00 idag där koncernchef Christer Zaar och finanschef Ewa Buhre Gidlöf kommenterar rapporten.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen är 08-99 92 13 med koden 275710#.

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på Actics webbplats www.acticgroup.com.

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 169 anläggningar med drygt 215 000 medlemmar i fem länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.

Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 750 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2016 om 802 miljoner kronor. Koncernen leds av CEO Christer Zaar.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar