Actic Group Q1 - Effektiviseringar och förvärv förstärker resultatet

  • Nettoomsättningen ökade med 8 % till 244,2 (226,0) Mkr
  • Justerat rörelseresultat (EBITDA) ökade med 9 % till 39,5 (36,3) Mkr, vilket ger en marginal om 16,2 (16,0) %
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,44 (-10,68) kronor
  • Antalet medlemmar vid periodens slut var 231 445 (216 777)

I dagens delårsrapport för det första kvartalet redovisar Actic Group en tillväxt om 8 procent till 242,2 (226,0) Mkr, drivet av genomförda förvärv. Den organiska tillväxten var -1 procent, vilket förklaras av tillämpningen av ny princip för intäktsredovisning, IFRS 15, som innebär att medlems-avgifter ska periodiseras under avtalets längd. Samtidigt ökade snittintäkten per medlem med 1 procent till 353 (349) kr per månad, till följd av en fortsatt gynnsam utveckling för PT-verksamheten.

Det justerade rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 39,5 (36,3) Mkr, tillika en justerad EBITDA-marginal om 16,2 (16,0) procent. Jämförelsestörande poster uppgick till 0 (10,3) Mkr. Medlemsbasen ökade med närmare 15 000 medlemmar till drygt 231 000 vid periodens slut.

”Tillämpningen av IFRS 15 påverkar oss med 5 Mkr under det första kvartalet, vilket är vår högsäsong vad avser sålda kort. Justerat för denna effekt var den organiska tillväxten positiv och EBITDA-marginalen 17,9 (16,0). Vi fortsätter att arbeta med effektiviseringar och att sänka kostnaderna i koncernen samtidigt som vi fortsätter att investera i tjänste- och kunderbjudande samt i nya anläggningar”, säger Christer Zaar VD och koncernchef för Actic Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Zaar, VD Actic, christer.zaar@actic.se, 070-893 33 22

Niklas Alm, Investor Relations, niklas.alm@actic.se, 070-824 40 88

Actic håller en telefonkonferens kl 09:15 idag där CEO Christer Zaar och CFO Jörgen Fritz kommenterar rapporten. Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen är 08-22 90 90 med koden 426565. Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på Actics webbplats www.acticgroup.com.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Actic Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 15 maj kl 07:45 via ovanstående kontaktpersoner.

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 181 anläggningar med drygt 230 000 medlemmar i fem länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.

Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 800 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2017 om 881 miljoner kronor. Koncernen leds av CEO Christer Zaar.

Prenumerera

Dokument & länkar