Kommuniké från årsstämma i Actic Group AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Actic Group AB (publ) i Stockholm beslutade aktieägarna följande:

Fastställande av räkenskaperna för 2017 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2017 fastställdes. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till stämmans förfogande stående vinstmedel, 832 996 020 kronor, ska disponeras så att 0,50 kronor per aktie, totalt 7 948 468 kronor, utbetalas till aktieägarna och att bolagets återstående fria egna kapital, 825 047 552 kronor, överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning bestämdes torsdagen den 17 maj 2018.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleanter.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Göran Carlson, Stefan Charette, Therese Hillman, Fredrik Söderberg och Åsa Wirén, samt välja Viktor Linell, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Göran Carlson omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget KPMG omvaldes som revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska fördelas enligt följande: 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode för kommittéarbete ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 25 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Årsstämman beslutade även att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Riktlinjerna överensstämmer i sak med de som fastställdes av årsstämman 2017.

Valberedning inför årsstämman 2019

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av de fyra största aktieägarna i Actic per 31 augusti 2018 tillsammans med styrelsens ordförande.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som var utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 10 procent. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet vid förvärv.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Niklas Alm, Investor Relations, niklas.alm@actic.se, 070-824 40 88

Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 15 maj 2018 klockan 13:50.

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 181 anläggningar med drygt 230 000 medlemmar i fem länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.

Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 800 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2017 om 881 miljoner kronor. Koncernen leds av CEO Christer Zaar.

Prenumerera

Dokument & länkar