Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999 * Ny årsprognos visar på ett väsentligt bättre resultat. Försäljning av fastighet i Solna beräknas ske före årskiftet * Ny organisation - årliga besparingar uppgående till 75 mkr * ETEC-vaccinet - kliniska prövningar Fas III i slutskedet. Effektdata publiceras under Q1, 2000. * Stor exportpotential för resevaccinet Dukoral. Rekordförsäljning i Sverige, +70% * SAIK-MS i utvidgad Fas I - stort intresse från samarbetspartners * Utökat forskningssamarbete med OXiGENE * Disponibla likvida medel; 648 mkr, motsvarande 58 kr per aktie * Eget kapital per aktie 90 kr RESULTATET -99 VÄSENTLIGT BÄTTRE ÄN TIDIGARE PROGNOS Resultatet för 1999 kommer att väsentligt förbättras jämfört med den beräknade förlusten på ca -115 mkr enligt tidigare prognos. Förbättringen beror på tre orsaker: besparingsåtgärderna med effekt redan i år, ett bättre finansnetto samt en bedömd högre realisationsvinst på fastighetsförsäljningen i Solna. Fastighetsförhandlingarna är inne i ett intensivt slutskede med flera parter. Av detta skäl anges ej någon prognossiffra för helåret i avvaktan på att ett slutligt avtal träffas. Ett mycket stort intresse har visats för SBL- fastigheten på 100.000 kvm mark och 26.000 kvm byggnadsyta. Inga jämförelsetal för motsvarande period förra året anges. Dessa är missvisande på grund av verksamhetsförändringen och renodlingen till bioteknik genom den skattefria utdelningen av Wilh. Sonesson i juni. Riksskatteverket har fastställt att anskaffningsvärdena efter utdelningen fördelar sig på 93% Active Biotech och 7% Wilh. Sonesson. NY ORGANISATION - ÅRLIGA BESPARINGAR UPPGÅENDE TILL 75 MKR Active Biotech har nu organiserats till en operativ enhet med en kostnadseffektiv och funktionell organisation med klara ansvars- och arbetsfördelningar. All preklinisk forskningsverksamhet samlas till Lund. Fokusering och ytterligare satsningar görs på koncernens tre prioriterade produkter: koleravaccinet, ETEC-vaccinet och SAIK-MS. SBL Vaccins resurser i Solna koncentreras till marknadsföring, distribution av vacciner på den nordiska marknaden och till produktion av kolera- och ETEC- vaccinerna. Funktionerna för medicin, klinisk forskning och registrering förstärks. Den aviserade årliga kostnadsreduktionen på 75 mkr följer plan, härav 20 mkr redan under 1999. ETEC-VACCINET - EFFEKTDATA UNDER Q1 2000 Tillsammans med vår samarbetspartner SmithKline Beecham har den sista delen i de kliniska Fas III-prövningarna i Guatemala/Mexiko inletts. Studien omfattar nu batch med vaccin producerat enligt metod för kommersiell produkt. Första fasen i Guatemala/Mexiko med cirka 750 patienter har avslutats. Effektdata beräknas kunna publiceras under Q1 2000. Vaccinet är drickbart och ger ett skydd mot tarmbakterien ETEC (s.k. turistdiarré). På marknaden existerar idag inget vaccin mot sjukdomen. Lansering på första marknad beräknas ske år 2001. Enligt World Tourism Organisations var antalet turistresor 1996, exkl. affärsresor, från Europa, Japan, USA och Australien till högriskområden för ETEC-bakterien cirka 49 miljoner och till medel/lågriskområden cirka 120 miljoner. STOR EXPORTPOTENTIAL FÖR RESEVACCINET DUKORAL REKORDFÖRSÄLJNING I SVERIGE, +70% Resevaccinet Dukoral säljs i Sverige och Norge mot kolera och är i dessa länder även godkänt för ETEC-indikation. Dukoral är ett drickbart vaccin med samma verkningsprincip som det ETEC-vaccin som befinner sig i slutfasen av kliniska prövningar. Skyddseffekten för kolera är cirka 85% under 6 månader och mot ETEC cirka 60% under cirka 3 månader. I Sverige såldes under perioden 93.000 doser mot 56.000 samma period föregående år. Varje år beräknas cirka 800.000 svenskar åka till riskområden för kolera och turistdiarré, vilket ger en penetration för Dukoral på hittills endast cirka 10-15% i Sverige. Dukoral säljs idag endast på recept och på vaccinationscentraler. En ansökan om OTC- registrering kan bli aktuell inom kort. Produkten har varit på marknaden i fem år och inga biverkningar har rapporterats. Förutom i Sverige och Norge är Dukoral registrerat i sex sydamerikanska länder. Registreringsansökan har inlämnats i Schweiz och förbereds för ett flertal andra länder. Försäljningen av Dukoral uppgick under perioden till 18,1 mkr, en ökning i Sverige med +70% och i exportomsättning +405%. Motsvarande produkt som Dukoral och med registrering endast mot koleraindikation, marknadsförs internationellt under namnet "SBL Cholera Vaccine". WHO har rekommenderat SBL Cholera Vaccine som enda existerande koleravaccin i världen med dokumenterad skyddseffekt. Till WHO har nyligen inlämnats en registreringsansökan för "WHO-länder" som en förberedelse för uppbyggandet av ett beredskapslager på 1-2 miljoner doser. Vaccinet skall kunna sättas in snabbt i katastrofområden, t.ex. i jordbävningsdrabbade länder. Försäljnings-priserna är här lägre per dos men ger ett väsentligt täckningsbidragstillskott p.g.a. volymorder. Nuvarande produktionskapacitet i Solna och Matfors är 4 milj. doser per år och kan byggas ut väsentligt vid ökad efterfrågan. Vid högre produktionsvolym uppnås en större utbytesgrad och därmed en betydligt lägre tillverkningskostnad. SAIK-MS I UTVIDGAD FAS I - STORT INTRESSE FRÅN SAMARBETSPARTNERS Infektionssjukdomar, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar är Active Biotechs forskningsområden. Bara i USA beräknas över 20 miljoner människor lida av autoimmuna sjukdomar med få tillfredsställande behandlingsmetoder. SAIK är samlingsnamnet för företagets olika substanser för reglering av människans immunförsvar. Under hösten har SAIK-MS, en substans mot multipel skleros, testats i liten omfattning i Fas I på människa med mycket lovande resultat. En ny ansökan har i november inlämnats till Läkemedelsverket för att under våren nästa år genomföra en utvidgad Fas I på ett större antal patienter och med högre dosering. SAIK-MS beräknas gå in i Fas II redan under Q4 år 2000, vilket är snabbare än plan. Ett större och tilltagande intresse för produkten har visats från potentiella samarbetspartners. Företagsledningen har, efter att studerat hittills uppnådda forskningsresultatet, beslutat att först år 2001 träffa samarbetsavtal med partners på olika marknader. Att förhandla utifrån resultatet från Fas II, "proof of concept", innebär bättre möjligheter att uppnå större upfront-betalning, milestones och högre royaltyersättningar. Active Biotech har den finansiella styrkan att kunna avvakta Fas II-studien på SAIK-MS. Existerande läkemedel mot MS säljer idag för 5 miljarder SEK årligen med en stark tillväxt, överstigande 50%. Antalet patienter ökar årligen med över 50.000 patienter och endast en del kan få behandling med nuvarande terapi. UTÖKAT FORSKNINGSSAMARBETE MED OXiGENE Under sommaren tecknade Active Biotech och OXiGENE ett forskningsavtal inom området inflammatoriska sjukdomar. Samarbetet syftar i ett första steg till att Active Biotech skall utvärdera nya läkemedel mot inflammatoriska sjukdomar utifrån OXiGENEs patenterade teknologi inom cancer kring substansgruppen benzamider. Parterna för nu diskussioner om att utvidga samarbetet genom att låta OXiGENE utvärdera Active Biotechs patenterade SAIK-substanser för att identifiera läkemedelskandidater inom cancerområdet. Vid positiva utfall inom bägge områdena skapas ökade resurser för en snabbare kommersialisering. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00280/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00280/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Active Biotech är en biomedicinkoncern med stark forskningsinriktning.

Prenumerera

Dokument & länkar