Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma Active Biotech AB:s (publ) styrelse har idag utfärdat kallelse till årets ordinarie bolagsstämma, vilken kommer äga rum den 12 april 2000 kl.17.00 på Star Hotel i Lund. Kallelsen, som införs idag i Sydsvenskan, Svenska Dagbladet och Post-och Inrikes tidningar, bifogas. ACTIVE BIOTECH AB (PUBL) STYRELSEN Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel och vacciner. Kompetensen är kunskap om människans immunförsvar. Vi har en högkvalitativ projektportfölj och stora finansiella resurser. Största produkter är Dukoral, SBL Cholera Vaccine, vaccin mot turistdiarré (ETEC), läkemedel mot MS (SAIK) och cancer (TTS).Omsättningen i Active Biotech var 1999 267 miljoner kronor. Active Biotech AB Box 724, 220 07 Lund Tel 046-19 20 00 Fax 046-19 20 50 e-post info@activebiotech.com Kallelse till bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 12 april 2000 kl 17.00 på Star Hotel i Lund. Efter stämman inbjuds aktieägarna till Active Biotechs forskningsanläggning på Scheelev. 22 i Lund. ANMÄLAN Aktieägare, som önskar deltaga i bolagsstämman, skall dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken för bolaget per söndagen den 2 april 2000, vilket innebär att anmälan för registrering hos VPC måste ske senast fredagen den 31 mars 2000; dels till bolaget anmäla sitt deltagande i stämman senast kl 16.00 torsdagen den 6 april 2000. Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan göras skriftligen till Active Biotech AB (publ), Att. Susanne Jönsson, Box 724, 220 07 Lund, per telefon 046 / 19 20 00, per fax 046 / 19 20 50 eller via e-post info@activebiotech.com. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier och aktieslag och ev biträden (högst två). För att äga rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Omregistreringen måste vara gjord senast fredagen den 31 mars. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00490/bit0002.pdf

Om oss

Active Biotech är en biomedicinkoncern med stark forskningsinriktning.

Dokument & länkar