Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma Active Biotech AB:s (publ) styrelse har idag utfärdat kallelse till årets ordinarie bolagsstämma, vilken kommer äga rum torsdagen den 29 mars 2001 kl. 17.00 på Scandic Star Hotel, Glimmervägen 5, Lund. Kallelsen, som införs idag i Sydsvenskan, Svenska Dagbladet and Post- och Inrikes Tidningar, bifogas. ACTIVE BIOTECH AB (PUBL) STYRELSEN Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel och vacciner. Kompetensen är kunskap om människans immunförsvar. Vi har en högkvalitativ projektportfölj och finansiell styrka. Viktigaste produkter och projekt är läkemedel mot multipel skleros (SAIK-MS) och cancer (TTS), samt koleravaccinet SBL Cholera Vaccine och turistdiarrévaccinerna Dukoral och ETEC. 2000 var omsättningen i Active Biotech AB 280 miljoner kronor. Active Biotech AB (publ) Box 724, 220 07 Lund Tel: 046-19 20 00 Fax: 046-19 20 50 E-post: info@activebiotech.com Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 29 mars 2001 kl. 17.00, Scandic Star Hotel, Glimmervägen 5, Lund. ANMÄLAN Aktieägare, som önskar deltaga i bolagsstämman, skall dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken för bolaget per måndagen den 19 mars 2001; dels till bolaget anmäla sitt deltagande i stämman senast kl 16.00 fredagen den 23 mars 2001. Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan göras skriftligen till Active Biotech AB (publ), Att. Susanne Jönsson, Box 724, 220 07 Lund, per telefon 046 / 19 20 00, per fax 046 / 19 20 50 eller via e-post info@activebiotech.com. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier och aktieslag och ev. biträden (högst två). För att äga rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Omregistreringen måste vara gjord senast måndagen den 19 mars 2001. ÄRENDEN Vid stämman kommer följande ärenden att behandlas: 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning för stämman. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Anförande av verkställande direktören. 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter. 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter. 15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen. 16. Stämman avslutas. UTDELNING (punkt 10) Styrelsen föreslår bolagsstämman att någon utdelning för verksamhetsåret 2000 inte lämnas. STYRELSE OCH REVISORER (punkt 12, 13 och 14) Aktieägare, som representerar ca 47 % av rösterna för samtliga aktier i bolaget har underrättat bolaget om att de stödjer följande förslag: - antalet styrelseledamöter skall uppgå till 7 ledamöter utan suppleanter, - omval av Sven Andréasson, Mats Arnhög, Maria Borelius, Svend Holst-Nielsen, Mats Pettersson, Peter Sjöstrand och Hugo Thelin. Anders Williamsson och Håkan Åström har avböjt omval, - nyval av revisionsbyrån KPMG till revisor och revisorssuppleant intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, - ett styrelsearvode för 2001 om sammanlagt 875 000 kr att fördelas av styrelsen. HANDLINGAR M M Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget fr o m torsdagen den 15 mars 2001. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som så begär med angivande av postadress. Lund i februari 2001 STYRELSEN ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00390/bit0001.pdf

Om oss

Active Biotech är en biomedicinkoncern med stark forskningsinriktning.

Dokument & länkar