Kvartalsrapport januari - mars 1999

Kvartalsrapport januari - mars 1999 (alla siffror renodlat bioteknik, exkl. Wilh. Sonesson) *SAIK-projektet före tidplan *ETEC - Topprioriterat av SmithKline Beecham. Lansering år 2001 *Kvartalsresultat -27 mkr *Skattefri utdelning av Wilh. Sonesson, cirka 18 kr/aktie i eget kapital *Resevaccinet Dukoral +100% i Sverige *CIM - alternativ till SAIK *Nytt testkit mot malignt melanom och njurcancer INTERNA PROJEKT SAIK - i fas I redan i år Koncernens verksamhet baseras på kunskap om människans immunförsvar. Infektionssjukdomar, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar samt cancer är koncernens forskningsområde. Bara i USA beräknas över 20 miljoner människor lida av autoimmuna sjukdomar med få tillfredsställande behandlingsmetoder. SAIK är Active Biotechs samlingsnamn för olika substanser för reglering av människans immunförsvar. SAIK kommer i första hand att inriktas mot sjukdomen MS, multipel skleros. Fas I, kliniska prövningar, beräknas starta redan i år, cirka ett halvår före plan. Sökprocessen att finna den samarbetspartner som skall lansera och marknadsföra produkten globalt har inletts. SAIK - även mot psoriasis Parallellt pågår experimentella studier av behandling mot psoriasis liksom försök mot astma, ungdomsdiabetes och RA, reumatisk artrit. Målet är att utveckla bättre läkemedel med färre biverkningar och medicinering oralt i stället för injicering. CIM - alternativet till SAIK Det cellulära immunförsvaret regleras av olika receptorer på cellernas yta. Dessa receptorer är mottagare av information mellan cellerna. Ett överaktiverat immunförsvar kan nedregleras genom att hämma denna kommunikation. Detta är den vetenskapliga grunden för projektet CIM (costimulating immunomodulation) med syfte att utveckla läkemedel för olika autoimmuna sjukdomar, t.ex. RA och astma. För närvarande pågår biokemisk testning, screening, av ett stort antal substanser. CIM är ett annat angreppssätt än SAIK mot olika sjukdomar och bygger på kunskap om ett molekylärt target, d.v.s. ett målprotein. Innan år 2001 förväntas 1-2 kandidater gå till Fas I-prövningar. PROJEKT I SAMARBETE MED PARTNERS SmithKline Beecham - ETEC-vaccin Tillsammans med samarbetspartnern SmithKline Beecham (SB) genomför SBL Vaccin omfattande kliniska prövningar i Fas III av det orala ETEC-vaccinet mot s.k. turistdiarré. Prövningarna har under perioden intensifierats och pågår i Kenya och Guatemala/Mexico. En väl genomförd studie krävs av FDA för godkännande. SB har prioriterat ETEC- vaccinet i koncernens marknadsplaner med beräknad lansering under år 2001. En ny marknadsstudie bekräftar marknadspotentialen. ETEC-vaccinet har utvecklats internt av SBL Vaccin med erfarenheten av det i Sverige och Norge registrerade koleravaccinet Dukoral. Bägge vaccinerna innehåller samma rCTB-komponent som möjliggör ett drickbart vaccin. SBL Vaccin har patentskydd till år 2013. Tidigare planerad studie i Israel har startats i april under ledning av US Army Health Branch Research Unit. Studien omfattar 1600 israeliska soldater och syftet är att undersöka ETEC-vaccinets skyddseffekt under längre tidsperiod. Studien avses inte ingå i första registrerings-ansökan. SmithKline Beecham - koleravaccin Resevaccinet Dukoral säljs i Sverige och Norge mot kolera och är även godkänt för ETEC-indikation. I Sverige ökade försäljningen med 100% jämfört med samma period förra året och Dukoral beräknas sälja för 20 mkr på den svenska marknaden. Det beräknas hittills motsvara endast cirka 10-15% av alla resenärer från Sverige till riskområden för kolera och ETEC. Ett nytt avtal med SB innebär att Active Biotech återtar alla internationella försäljnings-rättigheter att i egen regi sälja Dukoral på samtliga marknader utanför Europa, USA och Australien. Förhandlingar med distributörer i Asien och Latinamerika har påbörjats. North American Vaccine - IPV poliovaccin Den nya produktionsanläggningen för polio i Solna är under slutvalidering med beräknad årskapacitet på 6 miljoner doser. Registreringen av IPV i USA har försenats p.g.a. de amerikanska myndigheternas krav på analys- och testmetoder. Vaccinet har använts i Sverige sedan femtiotalet med inga fall av polio rapporterade. Utvärdering av olika alternativ för att starta exportförsäljningen av IPV pågår. Pharmacia & Upjohn - TTS cancerimmunoterapi Kontraktsforskningen med P&U utvecklas bättre än plan och syftar till att finna en metod att identifiera tumörceller för att därefter aktivera immunförsvaret så att cancercellerna förstörs (TTS är Tumor Targeting Superantigen). Forskningen har tidigare genererat två läkemedels-kandidater för kliniska prövningar och målet är att ta fram en ytterligare förbättrad produkt-kandidat för Fas I-studier nästa år. Vid cancerkongressen i april i Philadelphia vid American Association of Cancer Research presenterades lovande forskningsresultat med icke-småcellig lungcancer, som ofta drabbar rökare. Samarbetet genererade förra året forskningsintäkter på 50 mkr, i år 75 mkr och nästa år 50 mkr. Vaccine Solution Pty - Streptokockvaccin Sjukdomen halsfluss svarar idag för cirka en tredjedel av alla läkarbesök. Inget vaccin finns på marknaden. Utveckling och selektering av läkemedelskandidater har intensifierats för att inleda Fas I-studier under år 2000. Stort intresse för vaccinet har visats av potentiella samarbetspartners. UMDS - kariesangrepp Genom licensavtalet med United Medical and Dental Schools i London utvecklas ett nytt läkemedel mot streptokockbakterier i munhålan, som orsaker allvarliga kariesangrepp. Fas I-studie planeras inledas redan år 2000. CDT - flera nya samarbetspartners Dotterbolaget Actinovas nya teknologiplattform, CDT (Covalent Display Technology) har en stor potential för bibliotek för peptider och andra substanser. Ett utvecklingssamarbete har inletts med McMaster University. Den första licensen har framgångsrikt implementerats hos Invitrogen Corp., USA. Universitetssjukhuset i Linköping - cancerdiagnostik I mars tecknades ett avtal som ger Active Biotech rättigheter och patent till s.k. prediktiva tester inom cancer. Forskargruppen i Linköping har utvecklat metoder för att tidigt fastställa vilka patienter som med framgång kan behandlas för njurcancer och malignt melanom. Ett speciellt ""testkit"" kan spåra "rätt" patienter som innebär att patienterna kan få en prognos för sin behandling och att patienter som inte skulle ha svarat på behandlingen kan ges annan terapi, d.v.s. bättre livskvalitet uppnås. Samtidigt är det av vikt att sjukvården inte satsar dyr behandling på fel åtgärder. UTDELNING AV WILH. SONESSON AB Bolagsstämman 10 maj godkände förslaget att dela ut samtliga aktier i Wilh. Sonesson. Lex Asea är tillämplig, vilket innebär en skattefri utdelning på cirka 18 kr/aktie till aktieägarna. Avstämningsdag fastställdes till 10 juni med en beräknad notering av Wilh. Sonesson på O-listan den 15 juni. Noteringsprospekt distribueras till aktieägarna i slutet av maj. Per 31 mars hade koncernen, som skall delas ut, ett eget kapital på cirka 206 mkr, moderbolaget 100% soliditet och koncernen 50% samt likvida medel på 97 mkr. FINANSIELL STÄLLNING, exkl. Wilh. Sonesson Disponibel likviditet i Active Biotech uppgick till 774 mkr, 69 kr per aktie. Koncernens soliditet var 76% och moderbolagets 66%. Investeringar Periodens nettoinvesteringar uppgick till 72 mkr. Resultat och prognos 1999 Resultatet efter finansnetto för januari - mars uppgick till -27 mkr, vilket var bättre än budget. Alla siffror är exklusive Wilh. Sonesson-koncernen. Prognosen -115 mkr för 1999 står fast och tar hänsyn till en beräknad reavinst för pågående försäljning av SBL Vaccins fastighet i Solna. Nästa rapporttillfälle Q2-rapport kommer den 26 augusti Q3-rapport kommer den 25 november Lund den 17 maj 1999 Active Biotech AB Sven Andréasson Verkställande direktör Active Biotech AB, Box 724, 220 07 Lund. Tel. 046-19 20 00, Fax. 046-19 20 50 e-post: info@activebiotech.com Hemsidan: www.activebiotech.com Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemede och vacciner. Vi har en bred projektportfölj och stora finansiella resurser. Omsättningen för bioteknikdelen i Active Biotech var 1998 ca 259 miljoner kronor och antalet anställda 317. I Lund, Solna och Cambridge utvecklar 185 forskare vacciner mot turistdiarré, kolera, polio och streptokockinfektioner samt bedriver forskning om läkemedel mot bl.a. MS, ledgångsreumatism, cancer och astma. Koncernens resultaträkning jan-mars 1999 (mkr) (exkl. Wilh. Sonesson) Nettoomsättning 55.7 Kostnad sålda varor -28.2 Bruttoresultat 27.5 49.4% Försäljningskostnader -4.5 Administrationskostnader -13.8 Forskning & Utvecklingskostnader -62.8 Jämförelsestörande poster 15.0 Övriga rörelse intäkter & kostnader -0.9 Rörelseresultat -39.5 -70.9% Finansnetto 12.5 Resultat före skatt -27.0 Skatt - Periodens resultat -27.0 Avskrivningar inkluderade ovan -9.3 Koncernens finansieringsanalys 1999-03-31 (mkr) (exkl. Wilh. Sonesson) Resultat före bokslutsdispositioner o skatt -27.0 Avskrivningar 9.3 Skatt - Förändring av rörelsekapital 193.6 Kassaflöde före investeringar 175.9 Nettoinvesteringar i immateriella -11.3 anläggningstillgångar Nettoinvesteringar i materiella -7.5 anläggningstillgångar Nettoinvestering i finansiella -53.4 anläggningstillgångar Kassaflöde efter investeringar 103.7 Förändring av långfristiga skulder -15.6 Övrigt 0.1 Förändring av likvida medel 88.2 Den 10 maj 1999 beslutade Active Biotechs bolagsstämma om utdelning av samtliga aktier i Wilh. Sonesson AB med avstämningsdag den 10 juni. Siffrorna ovan avser ett renodlat Active Biotech. Omsättningen inklusive Wilh. Sonesson uppgår till 120.6 mkr och periodens resultat till -26.8 mkr. Wilh. Sonessons kvartalsbokslut kommer ingå i det prospekt som distribueras till aktieägarna i slutet av maj. Koncernens balansräkning 1999-03-31 (mkr) (exkl. Wilh. Sonesson) Immateriella anläggningstillgångar 275.2 Materiella anläggningstillgångar 285.6 Finansiella anläggningstillgångar 94.7 Summa anläggningstillgångar 655.5 Varulager 59.2 Kortfristiga fordringar 95.7 Kassa och bank (inkl kortfr. plac.) 646.2 Summa omsättningstillgångar 801.1 Summa tillgångar 1456.5 Eget kapital 1113.4 Avsättningar* 26.9 Långfristiga skulder** 167.4 Kortfristiga skulder*** 148.8 Summa eget kapital & skulder 1456.5 * Räntebärande pensionsskulder 1999-03-31 uppgår till 17.8 mkr ** Räntebärande långfristiga skulder 1999-03-31 uppgår till 50.0 mkr *** Räntebärande kortfristiga skulder 1999- 03-31 uppgår till 1.8 mkr Siffrorna ovan avser ett renodlat Active Biotech. Balansomslutningen inklusive Wilh. Sonesson uppgår till 1886.5 mkr och eget kapital till 1337.0 mkr. Inga jämförelsetal för motsvarande period förra året visas då de är direkt missvisande. I Active Biotechs balansräkning för första kvartalet 1998 ingick delar av Wilh. Sonesson koncernen, Active Biotech Research AB ingick ej då det förvärvades först kvartal två. Nyckeltal 1999-03-31 (exkl. Wilh. Sonesson) Soliditet i koncernen 76.4% Soliditet i moderbolaget 65.6% Medelantal årsanställda 330 Antal aktier 11 246 292 Eget kapital per aktie 99.0 kr Disponibel likviditet per aktie 68.9 kr Kvartalsbokslutet har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990517BIT00300/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990517BIT00300/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Active Biotech är en biomedicinkoncern med stark forskningsinriktning.

Prenumerera

Dokument & länkar