Wilh. Sonesson; Delårsrapport Januari - mars 1999.

Delårsrapport Januari - mars 1999 * Finansiellt starkt Wilh. Sonesson, åter till börsen * Första noteringsdag på Stockholms Fondbörs 15 juni * Tillväxtorientering, med förvärvsambitioner * Resultat i nivå med föregående år * Styrelse med bred erfarenhet utsedd Wilh. Sonesson åter till börsen Efter 14 års frånvaro återkommer Wilh. Sonesson till Stockholms Fondbörs. Vid ordinarie bolagsstämma i Active Biotech den 10 maj, beslutades att dela ut samtliga aktier i Wilh. Sonesson AB. Utdelning sker i proportion till innehavet aktier i Active Biotech, vilket innebär att för varje aktie i Active Biotech erhålls en aktie i Wilh. Sonesson av motsvarande serie. Tillväxtambitioner I samband med Actives förvärv av Sonesson Inredningar 1995 togs även det gamla anrika börsbolaget Wilh. Sonessons firma över. När vi nu återintroducerar namnet Wilh. Sonesson på börsen igen, är företaget moderbolag i en koncern bestående av de tre dotterbolagen Helikopterservice, Inter Air och Sonesson Inredningar det vill säga bolag från Active Biotechs tidigare verksamhet då denna bedrevs under namnet Active i Malmö AB. Vår ambition är att växa! Även om de områden där vi finns representerade idag, inredning och flygtransport har en betydande potential, och utgör en stabil plattform för bolagets expansion, kommer vår tillväxt inte att vara begränsade till dessa områden. Vi kommer aktivt att söka möjligheter till expansion inom branscher med god tillväxt eller där omstruktureringspotentialen är betydande. Finansiell styrka Den finansiella ställningen är stark, såväl likviditets- som soliditetsmässigt. Koncernens likvida medel uppgick per 1999-03-31 till 96,7 MSEK. Disponibel likviditet definierad som banktillgodohavanden, kortfristiga placeringar samt outnyttjade delar av checkräkningskrediter uppgick till 163 MSEK. Företaget har kreditlöfte som redan idag ger möjlighet att låna ytterligare 50 MSEK. Koncernens soliditet uppgick till 50%, moderbolagets till 100%. Wilh. Sonesson har således en hög förvärvskapacitet och är väl rustat för framtida expansion. Styrelse med bred erfarenhet Till medlemmar av Wilh. Sonessons styrelse har valts personer som genom sina erfarenheter och nätverk aktivt kan bidra till Wilh. Sonessons expansion och utveckling, nämligen: Boris Claesson, bl.a. Styrelseordförande i, och en av grundarna av Dolomite AB, Greg Dingizian, VD i Meaning Green AB, Bo Håkansson, bl.a. Styrelseordförande i Active Biotech AB, Kurt J. Johansson, bl.a. VD och grundare av Mark IV Automotive samt medlem av Mark IV Industries koncernledning, Hans Källenius, vice Ordförande i Braathens Malmö Aviation AB, Lennart Molvin, Ansvarig för affärsutveckling och Investor relations på Active Biotech, Sven Sandberg, VD i Sandberg & Co, samt undertecknad. Till styrelsens ordförande har valts Bo Håkansson. Fakturering och resultat Wilh. Sonesson koncernen, i dess nuvarande struktur, redovisar för rapportperioden en fakturering på 65,2 MSEK (61,6) vilket är en ökning med 5,8% jämfört med koncernens proformaresultaträkning för motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 2,6 MSEK, att jämföras med 4,1 MSEK, före jämförelsestörande poster, under första kvartalet föregående år. Finansnettot uppgick till -1,6 (-2,9). Resultatet före jämförelsestörande poster blev efter finansnetto 0,9 MSEK (1,0). Helikopterservice Under första kvartalet 1999 uppgick Helikopterservice omsättning till 21,1 MSEK, en ökning med 11,1 procent jämfört med 19,0 MSEK under motsvarande period under 1998. Den ökade omsättningen beror huvudsakligen på ett högre antal passagerare under 1999. Rörelseresultatet efter avskrivningar, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick under det första kvartalet till 2,9 MSEK jämfört med 3,7 MSEK under samma period 1998. Det lägre resultatet beror på ökade avgifter till Copenhagen Airport samt något högre driftskostnader. Inter Air Inter Airs omsättning uppgick under det första kvartalet till 7,8 MSEK jämfört med 8,2 MSEK under motsvarande period 1998, vilket motsvarar en minskning på 4,9 pro-cent. Minskningen beror på att ett antal större förmedlingsuppdrag genomfördes under det första kvartalet 1998. Viss kapacitetsbrist avseende egenproducerad flygtid har rått, sedan försäljningen av ett flygplan under slutet av 1998. Detta har resulterat i sämre marginaler. Rörelseresultatet uppgick till -0,6 MSEK under det första kvartalet 1999 jämfört med 0,6 MSEK under motsvarande period 1998. Förutom ovan angivna orsaker har även en utbildningssatsning som i sin helhet kostnadsmässigt belastat första kvartalet, bidragit till resultatminskningen. Sonesson Inredningar (inkl Alnäs) Under första kvartalet 1999 uppgick Sonesson Inredningars omsättning till 36,3 MSEK vilket var en ökning om 5,5 procent jämfört med 34,4 MSEK (inklusive Alnäs proforma) under motsvarande period 1998. Rörelseresultatet efter avskrivningar under det första kvartalet 1999 ökade från 0,4 MSEK till 1,1 MSEK. Resultatförbättringen förklaras främst av ökade volymer. Framtidsutsikter Då Wilh. Sonesson är ett utvecklingsbolag som skall investera i rörelsedrivande företag och genom att tillföra kompetens och kapital förbättra företagens inneboende växtkraft, är vår struktur idag ingalunda huggen i sten. Mycket kommer att hända! Framtiden blir spännande. Välkommen att följa med på vår färd! Malmö 1999-05-31 WILH. SONESSON AB Fredrik Herslow Verkställande direktör N Y C K E L T A L 1999 1998* 1998* 3 mån 3 mån Helår Sysselsatt kapital, kkr 354 551 361 191 371 953 Räntebärande skulder, kkr 144 907 169 901 165 980 Räntetäckningsgrad, ggr 1.5 2.6 3.7 Skuldsättningsgrad, ggr 0.7 0.9 0.8 Soliditet, % 50.0 44.9 46.0 Andel riskbärande kapital, % 53.9 50.0 50.9 K O N C E R N E N S R E S U L T A T R Ä K N I N G 1999 1998* 1998* KKR 3 mån 3 mån Helår Nettoomsättning 65 218 61 634 280 459 Kostnad för sålda varor -47 572 -43 203-194 373 Bruttoresultat 17 646 18 431 86 086 Försäljningskostnader -11 657 -11 279 -46 889 Administrationskostnader -3 369 -2 937 -15 408 Forskning- och utvecklingskostnader-340 -382 -1 405 Jämförelsestörande poster 4 228 16 405 Övriga intäkter 282 229 1 888 Rörelseresultat 2 562 8 290 40 677 Ränteintäkter 242 418 1 220 Räntekostnader -1 858 -3 323 -11 279 Resultat efter finansiella poster 946 5 385 30 618 Minoritetsintresse -96 -271 -757 Latent skatt 97 97 1 834 Årets resultat 947 5 211 31 695 K O N C E R N E N S B A L A N S R Ä K N I N G 990331 980331* 981231* KKR Anläggningstillgångar 259 054 266 444 258 578 Varulager 24 350 33 636 22 353 Kortfristiga fordringar 39 052 33 047 49 390 Likvida medel 96 685 80 902 117 427 Summa tillgångar 419 141 414 029 447 748 Eget kapital** 205 781 181 687 202 216 Minoritetens andel 3 863 4 342 3 767 Avsättningar 34 963 38 783 40 380 Långfristiga skulder 114 866 145 541 109 322 Kortfristiga skulder 59 668 43 676 92 063 Summa eget kapital och skulder 419 141 414 029 447 748 *) Proforma inkl Alnäs. **) Antalet A-aktier uppgår till 1 970 495 st. och antalet B-aktier till 9 275 797 st. Totalt antal aktier 11 246 292 st. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00160/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00160/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Active Biotech är en biomedicinkoncern med stark forskningsinriktning.

Prenumerera

Dokument & länkar