RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari – 31 mars 2018

Pressmeddelande 2018-05-24 08:00 CET


1 januari - 31 mars 2018 jämfört med motsvarande period 2017

  •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 22 396 tkr (20 607 tkr)
  •  Driftöverskottet uppgick till 17 774 tkr (16 540 tkr)
  •  Förvaltningsresultatet (EBITDA) uppgick till 15 920 tkr (13 391 tkr)
  •  Resultat efter skatt uppgick till 7 982 tkr (5 046 tkr)
  •  Kassa och likvida medel vid periodens utgång den 31 mars 2018 var 87 607 tkr.


Väsentliga händelser och kommentar till utvecklingen

Under rapportperioden (1 januari – 31 mars 2018)

  •  Uthyrningsgraden i förvaltningsfastigheterna var vid periodens slut 99%.
  •  Arbetet med utvecklingen av Kongahälla Shopping, som Adapta sedan 1 februari 2017 samäger med Alecta, har fortgått enligt plan. Uthyrningsgraden vid rapportperiodens slut uppgick till mer än 81% av alla handelsytor.


Efter rapportperioden (1 april 2018 –)

  •  Vid Adapta Fastigheter AB:s årsstämman den 2 maj 2018 fastställde stämman resultat- och balansräkning för år 2017. Stämman fastställde vidare styrelsens förslag att ingen utdelning utgår. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2017.
  •  Efter rapportperioden har uthyrningsarbetet i Kongahälla Shopping fortgått enligt plan. Ytterligare över 1500 kvm har hyrts ut till starka varumärken inom dagligvaror, hem och fritid, beklädnad och hemelektronik.


Redovisningsprinciper

Adaptakoncernen tillämpar från årsskiftet 2016/2017 IFRS-regelverket. Denna rapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.

Rapporten är oreviderad. Rapporten avser perioden 1 januari till 31 mars 2018 med jämförelse för motsvarande period 2017 för såväl koncernen som moderbolaget, Adapta Fastigheter AB (publ).


Kommande informationstillfällen 2018

Delårsrapport jan–jun                    2018-08-30
Delårsrapport jan–sep 2018-11-29Delårsrapporten i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.

Göteborg den 24 maj 2018


För styrelsen,

Erik Fischer, vd


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.seFöljande dokument finns att hämta på bolagets hemsida, www.adaptafast.se

Adapta_Fastigheter_-_Kvartalsrapport_-_2018-03-31.pdfInformationen i denna delårsrapport är sådan som Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 08:00 CET.


Om Adapta

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av sex handels- och kontorsfastigheter, med en total uthyrbar yta på ca 45 000 m2 samt projektfastigheter. Det samlade marknadsvärdet uppgår till ca 2 miljarder kronor. 

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg


Om oss

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av 6 stycken handels- och kontorsfastigheter med en total uthyrbar area om ~45,000m2 och ett marknadsvärde på 1.77 miljarder kronor. För mer information, vänligen besök www.adaptafast.se. Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg