Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017

”Fortsatt tillväxt”

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2017 (3 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 668 MSEK (611), vilket är förvärvad tillväxt.
 • EBITA ökade med 4 procent till 79 MSEK (76), motsvarande en EBITA-marginal om 11,7 procent (12,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 40 MSEK (49).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 97 MSEK (96).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2017 (12 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 2 333 MSEK (1 938), varav organisk tillväxt uppgick till 5 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 14 procent.
 • EBITA ökade med 24 procent till 234 MSEK (189), motsvarande en EBITA-marginal om 10,0 procent (9,7).
 • Resultat efter skatt ökade med 8 procent och uppgick till 120 MSEK (112).
 • Resultat per aktie uppgick till 4,95 SEK (4,87).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 208 MSEK (133).
 • Soliditeten uppgick till 40 procent (45).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 63 procent (62).
 • Under räkenskapsåret har tre förvärv genomförts, TM Techno Medica AB, Hepro AS samt Krabat AS med sammanlagd årsomsättning om cirka 225 MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,20 SEK per aktie.

Stockholm den 13 februari 2018
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45
www.add.life


Telefonkonferens
Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård och CFO Martin Almgren presenterar bokslutskommunikén. Presentationen hålls på svenska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen är den 13 februari 2018, kl. 10:00.
Presentationen finns på följande länk: https://5569958126.globalmeet.com/MartinAlmgren
Vänligen ring in på: +46 8 22 90 90 kod: 113242

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 600 anställda i ett 32-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,3 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.


Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari kl. 08:00 CET.

Om oss

Vi förbättrar människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.