AddNode avyttrar drift- och outsourcingbolag

AddNode har den 26 oktober 2007 ingått avtal om försäljning av aktierna i dotterbolaget Prominent IT AB till Multiple Choice Företagsservice AB. Försäljningen är ett led i omstruktureringen av affärsområde Media och AddNodes mer fokuserade inriktning mot kundnära lösningsförsäljning, där vi skapar verksamhetskritiska system inom områden som produktutveckling, produktdatahantering, modell- och ritningshantering, ärendehantering och webbpublicering.

- Avyttringen ska ses mot bakgrund av det svaga resultatet inom affärsområde Media. Jag är inte främmande för att lämna verksamheter med svag lönsamhet eller där vi ser små möjligheter att tillvarata och utveckla synergier med övriga verksamheter inom AddNode, säger Staffan Hanstorp, VD och koncernchef AddNode AB.

Prominent IT AB omsatte under perioden januari – september 2007 cirka 15 MSEK med ett negativt rörelseresultat på -1,2 MSEK. Tillträdesdagen är den 26 oktober 2007. Avyttringen beräknas preliminärt medföra en realisationsförlust på cirka 2 MSEK under fjärde kvartalet 2007, men en positiv kassaflödeseffekt. Även om avyttringen inte är av väsentlig betydelse för AddNodes finansiella ställning, har styrelsen inhämtat en fairness opinion från Söderlind & Co avseende affären mot bakgrund av att Prominent IT överlåts till ett bolag ägt av en tidigare befattningshavare i koncernen. Enligt denna fairness opinion är transaktionen skälig ur finansiell synvinkel för AddNode.

Om oss

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar verksamhetskritiska IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder. Varje dag använder 250 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning. Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, Indien och USA. 2013 uppgick nettoomsättningen till 1 444 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar