Delårsrapport, 1 januari – 31 mars 2015

Tillväxt och stabilt resultat

Sammanfattning av första kvartalet, januari – mars 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK, en tillväxt med 5 procent.
 • EBITA uppgick till 33,7 (34,3) MSEK, en EBITA-marginal på 7,8 (8,3) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 24,4 (26,4) MSEK, en rörelsemarginal på 5,7 (6,4) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 19,6 (19,2) MSEK. 
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,66 (0,65) SEK. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 40,5 (71,8) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet, januari – mars 2015

 • Samägt bolag bildat för utveckling av Internet of Things applikationer
 • Tilldelningsbeslut erhållet för planerings- och uppföljningssystem värt cirka 35 MSEK som dock har överklagats
 • Ramavtal tecknat med Riksantikvarieämbetet värt cirka 15 MSEK 
 • Strategisk affär vunnen - PLM-partnerskap med Jula
   
 • Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie
 • Addnode Group har tecknat en förvärvslånefacilitet på 200 MSEK


Koncernchefens kommentar

Tillväxt och stabilt resultat
Vi har en tillväxt på fem procent och en stabil intjäning i första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period föregående år. Vi vinner nya projekt och kunder inom vår privata sida och vi tar nya avtal och tilldelningar från offentliga kunder. Vi gör många spännande saker som syns både på kort och på lite längre sikt.
Affärsområdet Design Management har en god tillväxt driven av förvärv. Resultatet i kvartalet har dock påverkats av inbromsningen i den norska ekonomin. Affärsområdet PLM levererar stabilt efter att ha etablerat en högre intjäningsförmåga under föregående år. Inom affärsområdet Process Management är efterfrågan oförändrad och vi tar nya affärer. Affärsområdet Content Management har en fortsatt positiv trend med förbättrade marginaler.
Vi är i dag en av de största leverantörerna av verksamhetskritiska stödsystem till design- och ingenjörsverksamheter i Norden och vi har ett starkt fäste i Storbritannien. Vi har i kvartalet bildat ett samägt bolag med det tyska bolaget Transcat PLM under ledning av en tidigare ansvarig för ett av Dassault Systèmes bolag. Detta nya samägda bolag kommer att fokusera på att designa och bygga innovativa industriella applikationer baserade på Big Data. Vi möter därmed våra kunders behov av applikationer som skapar affärsnytta genom direkt kommunikation med produkter och maskiner inom det som kallas Internet of Things. Vi fortsätter att öka innehållet av produkter och SaaS i leveranserna till våra kunder. Vi kommer framöver att fortsätta expandera både organiskt och via förvärv och ser stora möjligheter med både större och mindre kompletterande verksamheter som stärker våra redan ledande marknadspositioner.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

r ytterligare information kontakta:

Staffan Hanstorp

VD och koncernchef
Tel: +46 733 772 430
E-post: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Johan Andersson
CFO och IR-ansvarig
Tel: +46 704 205 831
E-post: johan.andersson@addnodegroup.com


Informationen i denna delårsrapport är sådan som Addnode Group skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2015 klockan 11.00.

Om Addnode Group
Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder.

Varje dag använder 400 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning.

Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, USA, Indien och Serbien. 2014 uppgick nettoomsättningen till 1 599 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.

Taggar:

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 500 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.