Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2012

Tillväxt och ökat resultat.

Första kvartalet 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 358,9 (336,7) MSEK, en tillväxt med 7 procent.
  • EBITA1) ökade till 36,9 (29,3) MSEK, en EBITA-marginal på 10,3 (8,7) procent.
  • Rörelseresultatet1) ökade till 32,4 (24,8) MSEK, en rörelsemarginal på 9,0 (7,4) procent.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 23,0 (21,7) MSEK.
  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,81 (0,76) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 37,6 (65,2) MSEK.

1)Exklusive kostnad på 1,9 (0,0) MSEK för omvärdering av villkorade köpeskillingar.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2012

  • Styrelsen har föreslagit en utdelning med 2,25 (1,50) SEK per aktie.
  • Avtal tecknat om helhetsansvar för driften av Regeringskansliets webbplatser med ordervärde om 13 MSEK.

Koncernchefens kommentar

Addnode inleder 2012 med tillväxt och ökat resultat. Resultatförbättringen förklaras av en bättre beläggning för våra konsulter, effektivare leverans i projekten och en större volym support- och underhållsavtal. Samtliga affärsområden har bidragit till resultatförbättringen under första kvartalet.

Affärsområde Design Management har haft en stark tillväxt med 18 procent och ökat resultatet. En stark marknad i Norge inom offshoreindustrin och flera bra affärer i Sverige, där vår kompetens och vårt tjänsteerbjudande varit avgörande vid kundens val av leverantör, har bidragit till den goda utvecklingen. I affärsområde Content Management har bättre lönsamhet i pågående projekt och en stark utveckling i applikationsförvaltningen inneburit att resultatet nästan har fördubblats. Affärsområde Process Management levererar ännu ett stabilt kvartal med resultat på en hög nivå och affärsområde PLM har förbättrat resultatet.

Addnodes erbjudanden ligger rätt i tiden och är i många fall verksamhetskritiska för våra kunder. Inom industrin möjliggör våra lösningar att kunderna kan designa och utveckla nya produkter och tjänster samt underhålla dem på ett effektivt sätt under en produktlivscykel. Inom offentlig sektor möjliggör våra lösningar att medborgarna får rätt information samt snabb och effektiv samhällsservice, indirekt via systemstöd hos myndigheters och kommuners handläggare eller direkt via e-tjänster på nätet.

Förvärvet av Cad Teknikk i Norge ger oss tillgång till ytterligare kompetens inom design- och konstruktionslösningar samt en kundbas inom den växande offshoreindustrin. Förvärvet är ett bra exempel på hur vi kan expandera genom att förvärva kompetens, produkter och en kundbas inom ett område där vi har ett starkt erbjudande.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

 

För mer information kontakta:
Staffan Hanstorp, VD och koncernchef, Addnode AB.
Tel: +46 733 772 430, e-mail: staffan.hanstorp@addnode.com

Johan Andersson, Chef affärsutveckling och information, Addnode AB.
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnode.com

Om Addnode

Addnode-koncernen erbjuder affärskritiska IT-lösningar som realiserar affärsmöjligheter och effektiviserar verksamheter. Vi är 800+ anställda i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien och USA.

• Vi är den största leverantören av IT-lösningar för design, konstruktion och produktlivscykelhantering till den nordiska marknaden.

• Vi är den största leverantören i Sverige av geografiska informationssystem (GIS) och systemstöd till tekniska förvaltningar i kommuner.

• Vi är en ledande leverantör i Sverige av ärendehanteringssystem till den offentliga sektorn.

• Vi har en ledande position i Sverige som leverantör av branschövergripande webbtjänster.

Med över 3000 kunder som använder våra lösningar i fler än 60 länder och en meritlista av god tillväxt, fortsätter vi att bygga en stark och omfattande portfölj av högpresterande IT-lösningar.

2011 uppgick nettoomsättningen till 1300 MSEK. Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode finns på www.addnode.com.

Taggar:

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar