KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Addnode Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 klockan 18.00 i Bonnier konferenscenter, Torsgatan 21, Stockholm. Insläpp och servering av förfriskningar sker från klockan 17.30.

ANMÄLAN

För att ha rätt att delta i stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2012, dels anmäla sitt deltagande i stämman senast torsdagen den 26 april 2012 under adress Addnode AB, ”Årsstämma”, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm, per telefon 08-506 66 210 eller per e-post till lena.ottesen@addnode.com.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandlingar före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Addnodes hemsida, www.addnode.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan omregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 26 april 2012, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning är följande:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman (se nedan)
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller flera justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2011
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2011
 10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning (se nedan)
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 12. Redogörelse för valberedningens arbete
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (se nedan)
 14. Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga ledamöter samt åt revisor (se nedan)
 15. Val av styrelse, styrelseordförande samt av revisor (se nedan)
 16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen (se nedan)
 17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier (se nedan)
 18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler (se nedan)
 19. Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen avseende bolagets firma (se nedan)
 20. Valberedningens förslag till beslut om valberedning (se nedan)
 21. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 10 - Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning

Styrelsen föreslår en utdelning av 2,25 kronor per aktie och tisdagen den 8 maj 2012 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden utsända utdelningen fredagen den 11 maj 2012.

Punkt 2, 13-15 - Val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga ledamöter samt åt revisor, val av styrelse, styrelseordförande samt av revisor

I valberedningen har ingått Wilhelm Arnör (valberedningens ordförande), utsedd av Vidinova AB, Jonas Gejer, utsedd av Aretro Capital AB, Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur fonder, Richard Hellekant utsedd av PSG Capital och representant för de institutionella aktieägarna och Per Granath som representant för de mindre aktieägarna. Därutöver har styrelsens ordförande Per Hallerby ingått i valberedningen.

Valberedningens förslag till stämman är enligt följande:

 • Per Hallerby utses till ordförande på årsstämman.
 • Sex styrelseledamöter och inga suppleanter utses.
 • Att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 320 000 kronor (tidigare 300 000 kronor) till ordföranden och med 160 000 kronor (tidigare 150 000 kronor) till vardera av övriga ledamöter utsedda av årsstämman samt att ersättning ska kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Arvode ska vidare utgå för arbete i revisionsutskottet med 40 000 kronor (oförändrat) till utskottets ordförande och med 30 000 kronor (oförändrat) till övriga ledamöter i utskottet. För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 15 000 kronor (oförändrat) per ledamot. Styrelseledamot kan medges möjlighet att fakturera styrelsearvodet förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande legala regelverk och rekommendationer. Valberedningen har vidare föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.
 • Omval av styrelseledamöterna Dick Hasselström, Sigrun Hjelmquist, Jan-Erik Karlsson, Eva Listi och Thord Wilkne. Per Hallerby, Jonas Fredriksson och Lars Save har undanbett sig omval. Till ny ledamot föreslås Kristofer Arwin.
 • Sigrun Hjelmquist föreslås som styrelsens ordförande.
 • Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ska omväljas till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB avser att utse Magnus Brändström till huvudansvarig revisor.

Ett motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse finns på bolagets hemsida www.addnode.com.

Punkt 16 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen.

Ersättning till verkställande direktören i moderbolaget och övriga personer i koncernledningen ska normalt utgöras av fast lön, rörlig ersättning, aktiebaserade incitamentsprogram och övriga sedvanliga förmåner samt pension. Fast lön ska vara konkurrenskraftig och säkerställa att Addnode kan rekrytera kompetenta chefer. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Utöver fast lön kan rörlig ersättning utgå. Rörlig ersättning ska, vid sidan av aktiebaserade incitamentsprogram, utgå som kontant vederlag och ska baseras på uppnådda resultat och/eller individuella fastställda och specifika mål. För verkställande direktören i moderbolaget ska den kontanta rörliga ersättningen baseras på koncernens uppnådda resultat. Den kontanta rörliga ersättningen maximeras till tolv månadslöner. För övriga befattningshavare i koncernledningen ska den kontanta rörliga ersättningen maximeras till sex månadslöner och till största delen baseras på den del av verksamheten som befattningshavaren har ansvar för. Aktiebaserade incitamentsprogram ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för koncernens utveckling och främja ett eget aktieinnehav i bolaget.

Pensioner ska alltid vara premiebaserade för att skapa förutsägbarhet vad gäller företagets framtida åtaganden. Pensionspremie ska erläggas med upp till maximalt 30 procent av aktuell fast årslön.

Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Övriga förmåner avser främst bilförmån.

Koncernledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Policyn är att anställningen kan upphöra på den ena partens begäran med en uppsägningstid på sex månader. Under uppsägningstiden ska oförändrad lön, ersättning och förmåner utgå. För en befattningshavare i koncernledningen finns sedan tidigare villkor om uppsägningstid och ersättning om tolv månader.

Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämman samt för eventuella ändringar i existerande villkor. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 17 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Återköp ska ske på NASDAQ OMX Stockholm och till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s.k spreaden), dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som vid varje tidpunkt återfinns i NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter. Vid återköp som utförs av mäklarföretag på bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till bolaget ligger utanför kursintervallet. Syftet med eventuella återköp av egna aktier är i första hand att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta B-aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför NASDAQ OMX Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på NASDAQ OMX Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför NASDAQ OMX Stockholm ska ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de Addnode-aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Skälen till att styrelsen ska kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar på ett kostnadseffektivt sätt. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 18 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 33 600 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 2 800 000 nya aktier vid full teckning, fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive vid full konvertering. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv. Grunden för emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde. Bemyndigandet ska inte kunna användas för att fatta beslut om emissioner som riktas, helt eller delvis, till någon eller några befintliga aktieägare – vid emissioner där aktieägare ska vara teckningsberättigade ska istället aktiebolagslagens regler om företrädesrätt gälla. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 19 - Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen avseende bolagets firma

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningens punkt 1 till att ange att bolagets firma är Addnode Group AB (publ). För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 20 - Beslut om valberedning

Valberedningen har föreslagit att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2012, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Dessutom ska styrelsens ordförande utse en representant för de mindre aktieägarna och en representant för de institutionella ägarna som ska beredas plats i valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara representanten för den röstmässigt största ägaren. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2013. Inget arvode ska utgå till valberedningen. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten. För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer.

ÖVRIG INFORMATION

I Addnode finns, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 28 819 632 aktier, varav 1 053 247 aktier av serie A, 27 092 161 aktier av serie B och 674 224 aktier av serie C, motsvarande sammanlagt 38 298 855 röster. Varje A-aktie berättigar till tio röster och B- och C-aktierna berättigar vardera till en röst. Addnode innehade 674 224 egna C-aktier, motsvarande lika många röster, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, vilka inte kan företrädas på stämman.

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman samt om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget under adress Addnode AB, ”Årsstämma”, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm, per telefon 08-506 66 210 eller e-post till lena.ottesen@addnode.com.

HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2011, styrelsens motiverade yttranden avseende den föreslagna vinstutdelningen enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen och avseende det föreslagna bemyndigandet om förvärv av egna aktier enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen, revisorns yttrande rörande de tidigare riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 10, 16-19 ovan, kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.addnode.com och hos bolaget senast från och med den 12 april 2012. Handlingar enligt ovan skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2012

Addnode AB (publ)

Styrelsen         


Detta är information som Addnode AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april, 2012, kl. 16.30

För ytterligare information kontakta:
Per Hallerby, styrelsens ordförande, Addnode AB
Tel: +46 706 58 68 68
E-post: per.hallerby@addnode.com

Johan Andersson, chef affärsutveckling och information, Addnode AB.
Tel +46 70 420 58 31
E-mail: johan.andersson@addnode.com

 

Taggar:

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar