Kommuniké från extra bolagsstämma i AddNode AB (publ) den 1 december 2004

Vid extra bolagsstämma med aktieägarna i AddNode AB (publ) den 1 december 2004 fattades beslut i enlighet med styrelsens förslag om apportemission av högst 8 500 000 aktier avseende förvärvet av Technia Holding AB.

För tillskapande av de aktier i AddNode som skall utgöra vederlag i förvärvet av Technia har stämman fattat beslut att genom en apportemission öka bolagets aktiekapital med högst 102 000 000 SEK genom nyemission av högst 8 500 000 aktier av serie B, vardera å nominellt 12 kronor. Rätt att teckna aktier skall endast tillkomma aktieägare i Technia med rätt och skyldighet för dessa aktietecknare att betala de nya aktierna genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier i Technia. Därvid skall för varje aktie i Technia som tillskjuts som apportegendom, teckning ske av 1,874931 aktier av serie B i AddNode. Teckning skall ske fr.o.m. den 1 december t.o.m. den 2 december 2004. Styrelsen äger besluta om förlängning av teckningstiden. För ytterligare information kontakta: Lars Save, VD och koncernchef AddNode AB Tel. 08-506 66 222, lars.save@addnode.com

Om oss

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar verksamhetskritiska IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder. Varje dag använder 250 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning. Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, Indien och USA. 2013 uppgick nettoomsättningen till 1 444 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar