Delårsrapport 1 april - 30 juni 2010 (3 månader)

  • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 1 016 MSEK (951).
  • Rörelseresultatet ökade med 65 procent till 89 MSEK (54).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 72 procent till 86 MSEK (50) och resultatet efter skatt ökade med 75 procent till 63 MSEK (36).
  • Vinst per aktie uppgick till 2,80 SEK (1,60). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 7,85 SEK (10,00).
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 25 MSEK (38). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 12,60 SEK (13,40).
  • Koncernens finansiella nettoskuld exklusive pensionsskuld minskade under den senaste tolvmånadersperioden med 117 MSEK till -8 MSEK (109).
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 22 procent och soliditeten var 45 procent.
  • Under inledningen av verksamhetsåret har koncernen genomfört sex förvärv vilket tillför en omsättning om ca. 340 MSEK på årsbasis.


Stockholm den 15 juli 2010

Johan Sjö
VD och koncernchef


Delårsrapporten för perioden 1 april-30 september 2010 kommer att publiceras 28 oktober 2010. Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 24 augusti 2010 kl 16.00. Mer information om årsstämman lämnas på Addtechs hemsida.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2010 kl 11.45.


För ytterligare information, kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00
Kennet Göransson, Ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

 

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar