Delårsrapport 1 april – 31 december 2012 (9 månader)

1 april – 31 december 2012 (9 månader)

  • Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 3 940 MSEK (3 836).
  • Rörelseresultatet minskade med 8 procent till 326 MSEK (353).
  • Resultatet efter finansiella poster minskade med 8 procent till 309 MSEK (336) och resultatet efter skatt ökade med 2 procent till 250 MSEK (245).
  • Vinst per aktie uppgick till 11,35 SEK (10,95). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 15,05 SEK (14,30).
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 295 MSEK (287). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 19,45 SEK (17,40).
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 33 procent (35) och soliditeten var 37 procent (37).
  • Sedan verksamhetsårets början har koncernen tillträtt åtta förvärv, varav ett efter periodens slut, vilka tillför en omsättning om cirka 590 MSEK på årsbasis.

1 oktober – 31 december 2012 (3 månader)

  • Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 2 procent till 1 415 MSEK (1 383).
  • Rörelseresultatet minskade med 16 procent till 106 MSEK (127) och rörelsemarginalen uppgick till 7,5 procent (9,2).
  • Vinst per aktie uppgick under kvartalet till 4,40 SEK (3,95).

Stockholm den 12 februari 2013

Johan Sjö
VD och koncernchef

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Bokslutskommunikén för perioden 1 april 2012–31 mars 2013 kommer att publiceras 14 maj 2013.

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 28 augusti 2013 kl. 16.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00
Kristina Willgård, ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.