Delårsrapport 1 april-31 december 2010 (9 månader)

1 april - 31 december 2010 (9 månader)

  • Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 3 235 MSEK (2 709).
  • Rörelseresultatet ökade med 83 procent till 274 MSEK (150).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 89 procent till 263 MSEK (139) och resultatet efter skatt ökade med 86 procent till 190 MSEK (102).
  • Vinst per aktie uppgick till 8,45 SEK (4,50). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 10,60 SEK (6,75).
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 203 MSEK (243). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 11,35 SEK (15,25).
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 29 procent och soliditeten var 39 procent.
  • Under verksamhetsåret har koncernen genomfört tolv förvärv vilket tillför en omsättning om drygt 600 MSEK på årsbasis.

1 oktober - 31 december 2010 (3 månader)

  • Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 29 procent till 1 200 MSEK (933).
  • Rörelseresultatet ökade med 85 procent till 102 MSEK (55) och rörelsemarginalen uppgick till 8,5 procent (5,9).
  • Vinst per aktie uppgick under kvartalet till 3,10 SEK (1,65).


Stockholm den 10 februari 2011

Johan Sjö
VD och koncernchef

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Bokslutskommunikén för perioden 1 april 2010 - 31 mars 2011 kommer att publiceras 17 maj 2011.
Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 23 augusti 2011 kl. 16.00.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2011 kl. 11.30 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00
Kristina Willgård, ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 200 anställda i ungefär 120 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 7 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.