Extra bolagsstämma i Addtech AB 19 november 2013

Uppdelning av aktier
Vid dagens extra bolagsstämma beslutade aktieägarna, i enlighet med styrelsens förslag, och i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier att antalet aktier i bolaget ökas genom att varje aktie delas upp på tre (3) aktier (s.k. split), varvid antalet aktier i bolaget ökar till 68 198 496 stycken, varav 3 253 800 aktier av serie A och 64 944 696 av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 0,75 kronor.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten.

Ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade också om ändring av det antal aktier som kan finnas i bolaget som en konsekvens av beslutet uppdelning av bolagets aktier. Det innebär att antalet aktier i bolaget nu kan vara lägst sextio miljoner (60 000 000) och högst tvåhundrafyrtio miljoner (240 000 000).

Information om den extra bolagsstämman
Information om den extra bolagsstämman finns tillgänglig på bolagets hemsida under menyn Investerare/Bolagsstyrning/Bolagsstämma.

Stockholm den 19 november 2013

Addtech AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00.


Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.