Välkommen till bolagsstämma i Addtech AB (publ)

Anmälan om deltagande i bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
 •        dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndag 9 augusti 2004,
 •        dels anmäla sig till bolagets huvudkontor under adress Addtech AB (publ.), Box 602, 101 32 Stockholm, per telefon 08-470 49 00, fax
  08-470 49 01 eller e-post info@addtech.com senast måndag 16 augusti 2004 kl 15.00. Vid anmälan måste följande anges: aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer) samt information om antalet aktier.
 •  
  Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast måndag 9 augusti 2004.
   
  Utbetalning av utdelning
  I bolagsstämmans beslut om utdelning kommer att anges den dag då aktieägare skall vara inregistrerade i den av VPC AB förda aktieboken för att vara berättigade till utdelning. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit tisdag 24 augusti 2004.
  Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utdelning utsändas från VPC AB fredag 27 augusti 2004 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.
   
  Adress- och bankkontoändring
  Aktieägare som ändrat namn, adress eller kontonummer bör snarast anmäla förändringen till sin förvaltare eller sitt kontoförande institut (bank). Särskild blankett för anmälan tillhandahålls av bankerna.

   
  Se hela kallelsen i bifogad fil.

  Stockholm den 9 juli 2004 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Addtech AB (publ) <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> För ytterligare information kontakta <!-- hugin-supplied --><br> Kennet Göransson, CFO, Addtech AB, +46 8 470 49 10

  Om oss

  Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

  Prenumerera